กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการพัฒนาและนำวีดิทัศน์สอนพ่นยาชนิด Metered Dose Inhaler (MDI) ภาษากะเหรี่ยงมาใช้ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของโรงพยาบาลท่าสองยาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF