กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความรู้และทัศนคติในการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมของหญิงไทยวัยเจริญพันธุ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF