ผลของการเตรียมความพร้อมโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ ต่อความรู้ ความมั่นใจในตนเอง และความพึงพอใจ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1

Authors

  • สุดาวรรณ สันหมอยา -
  • ศักดา เปรมไทยสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

Keywords:

readiness preparation, video instructional media, knowledge, self-confidence, adult nursing practicum I

Abstract

This study was the quasi-experimental research two group pretest-posttest design aimed to Effects of readiness preparation by using video instructional media on knowledge, self-confidence and satisfaction of nursing students in adult nursing practicum I who was studying 3rd year graduate nursing students in Boromarajonani College of Nursing Buddhachinaraj. Sixty-eight participants, were selected by purposive sampling. All participants were divided into experimental and control groups, 34 in each group. The control group received normal preparation, while those in the experimental group received readiness preparation by using video instructional media. The researcher collected the data in the pre-preparation, immediately after preparation, and post-practical training. The data were analysed based on frequency,

percentage, mean, standard deviation, chi square, independent t-test, paired t-test, and repeated measures ANOVA.

The results of the study showed that 1) The mean knowledge score of the subjects after the experiment was significantly higher than before receiving intervention (p<.05) 2) The mean self-confidence score of the subjects after the experiment was significantly higher than before receiving intervention (p<.05) 3) The experimental group had the highest average of overall satisfaction. However, teaching and learning management that encourages learners to develop will help learners gain knowledge, self-confidence, and remember more and can develop themselves continuously, therefore, such teaching methods should be adapted to suit the context of the students before the next practical training.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aungwattana, S., Suankaew, S., Tuanrat, W., Tamdee, D., Tantranont, K., Lirtmunlikaporn, S., …

Wongsuwan, J. (2020). Development of Instructional Video for Home Visits as Part of Family Health Services. Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council, 35(3), 139-153. [in Thai].

Guay, F., Ratelle, C. F., & Chanal, J. (2008). Optimal learning in optimal contexts: The role of

self-determination in education. Canadian Psychology, 49(3), 233-240.

Jantavat, P. (2018). Preparation of Nursing Student for Stress Relief during Practice in Delivery Room.

Kuakarun Journal of Nursing, 25(1), 184-191. [in Thai].

Jungpanich, A. & Srisailaun, O. (2015). Effects of Using Daily Care Plan Video Teaching on ClinicalSelf-

Confidence and Satisfaction of Nursing Students, Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University. Kuakarun Journal of Nursing, 22(1), 17-34. [in Thai].

Kunaviktikul, W. (2015). Teaching and learning in the discipline of nursing in the 21st century. Nursing

Journal Volume, 42(2), 152-156. [in Thai].

Lapchiem, P. (2019). The Results of Pre-Clinic Program on Knowledge and Nursing Practical Skill

Preparation in Maternal-Child Nursing and Midwifery of the Third Year Nursing Students at Boromarajonani College of Nursing, Chiang Mai. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin, 9(2), 42-54. [in Thai].

Megginson, D. & Pedler, M. (1992). Self-development: A facilitator’s guide. London: McGraw

Hill.

Nakanakup, M. & Iamchareon, T. (2017). Development of Video Media on Childbirth for Third-Year

Nursing Students, Rangsit University. RSU National Research Conference, 1343-1353. [in Thai].

Nantasenee, S., Wongwisesku, S., Sukcharoen, P., & Techangkul, L., (2018). Development of Learning

and Teaching Process for Nursing Students at SuandusitUniversity. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 10(2), 166-179. [in Thai].

Permthai, P. & Artitkawin, A. (2013-2014). Student-Centered Teaching by Using Video Instructional

Media for the Course: Community Product Management for International Markets. Lampang Rajabhat University Journal, 2(2), 97-104. [in Thai].

Rungnoei, N. & Seesawang, J. (2016). Effects of Self-development Supportive for the Pre-practicum

Preparation at Intensive Care Unit on Knowledge and Skills among Nursing Students. Journal of Phrapokklao Nursing College, 27(2), 29-38. [in Thai].

Sanongdej, W., Wangpitipanit, S., Chonsin, P., & Chalermpichai, T. (2018). Development and Effect of

Video Media Combined with Scenario on Knowledge and Self-Confidence in Practice of Occupational Health Nursing for Nursing Students. Ramathibodi Nursing Journal, 24(1), 94-107. [in Thai].

Sen-Ngam, K., Limtasopon, D., & Leuangkittikong, T. (2021). Academic Achievement and Students’

Satisfaction towards the Use of Video “Medication Administration for Children” to Supplement Teaching in Nursing Laboratory, Ransit University. Journal of Rangsit University: Teaching & Learning, 15(1), 30-48 [in Thai].

Somnuek, P. (2015). The Development of Teaching and Learning Innovation by Using Instructional

Media for Enhancement of Learning Achievement towards Tourism Product. Journal of International and Thai Tourism,11(1), 4-17. [in Thai].

Tantranont, K., Suriyawong, W., Sripetchwandee, N., Tuanrat, W., Budda, D., Narin, R., … Songkham,

W. (2019). Development of Video Media of School Health Services. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 20(1), 293-299. [in Thai].

Downloads

Published

2022-04-28

How to Cite

สันหมอยา ส., & เปรมไทยสงค์ ศ. (2022). ผลของการเตรียมความพร้อมโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ ต่อความรู้ ความมั่นใจในตนเอง และความพึงพอใจ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 . NU Journal of Nursing and Health Sciences, 16(1). Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/NurseNu/article/view/254950