Effects of Development Discharge Planning Programme of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patient in Phrae Hospital

Authors

  • Konkanok Sansupa
  • Laddawan Dangthern
  • Prakorn Prachanban

Keywords:

โปรแกรมพัฒนา, การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

Abstract

The purposes of this one group, quasi-experimental research was to study the effects of development discharge planning program of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients at Phrae Hospital. The objective compared 1) nursing service behavior pre and post programme. 2) the patient's knowledge of the discharge planning program between the group who receiveddischarge planning program by nurse with the group without programme. The sample were simple randomed and included 30 nurses and 60COPD patients from medical department at Phrae Hospital. The research instrument was the discharge planning development programmethat consisted of COACH model, dialogue and after-action review for nurses.The four steps of COACH model included 1) clarifying needs 2) objective setting 3) action plan designing 4) checking activities, theprogramme took place over12 weeks and the questionnaires nursing service behavior and the knowledge discharge planning programme for COPD patients. Thecontent validitywas 0.6-1.0 andcronbach's alpha coefficient were 0.72, 0.73. Descriptive statistic, paired sample t-tests and independent sample t-tests were used for data analysis. The results of study indicated that mean score of nursing service behavior were significantly greater (p < 0.01) after implementation of the program than before and the patient's knowledge of the discharge planning programme after received discharge planning program by nurse in programme were significantly greater (p < 0.01) than nurse without programme

Downloads

Download data is not yet available.

References

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่.(2553). คู่มือการบันทึก
ทางการพยาบาล. แพร่: โรงพยาบาลแพร่.
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่.(2558). การประเมิน
ตนเอง.แพร่: โรงพยาบาลแพร่.
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ. (2560).
รายงานการตรวจราชการโรงพยาบาลแพร่.
แพร่: โรงพยาบาลแพร่.
พันทิพย์ จอมศรี, อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, อวยพร
ตัณมุขยกุลและวิจิตร ศรีสุพรรณ. (2553).
การรับรู้เกี่ยวกับหลักการพยาบาลของพยาบาล
ในประเทศไทย. วารสารสภาการพยาบาล,
25(1), 27-36.
มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร.(2552). Dialogue สุนทรีย
สุนทนา: ศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์สติปัญญา
ของมนุษย์. กรุงเทพฯ: โมโนธีมคอนซัลติ้ง.
ยุวดี เกตสัมพันธ์และสมใจ พุทธาพิทักษ์ผล.(2554).
การสอนงานทางการพยาบาล.ในชุดฝึกอบรม
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
พยาบาลศาสตร์.นนทบุรี:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช.
รัติยา รักดี.(2556). พฤติกรรมบริการของพยาบาล
วิชาชีพตามการรับรู้ของผู้ป่วยในโรงพยาบาล
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร. วิทยานิพนธ์
พย.ม., มหาวิทยาลัยบูรพา,ชลบุรี.
ลดาวัลย์ รวมเมฆ.(2550).เล่าเรื่อง Dialogue สุนทรีย
สนทนา พัฒนาคน พัฒนางานบริการพยาบาล.
กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).
วันเพ็ญ พิชิตพรชัยและอุษาวดี อัศดรวิเศษ.(2546).
การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย: แนวคิดและการ
ประยุกต์ใช้ (พิมพ์ครั้งที่2).กรุงเทพฯ: นิยม
วิทยา.
ศิริรัตน์ ปานอุทัย.(2557). ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อม
ในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้สูงอายุ.
พยาบาลสาร,41(4),150-160.
ศิริรัตน์ ศิริวรรณ.(2557). การโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน
ที่ยอดเยี่ยม.กรุงเทพฯ:เอชอาร์เซ็นเตอร์.
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล.(2551).
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ60ปี(ภาษาไทย).กรุงเทพฯ:บริษัทดีวัน
จำกัด.
สุชัย เจริญรัตนกุล.(2556).วิ่ง..เพื่อต่อลมหายใจ.สืบค้น
เมื่อ27มิถุนายน2561, จากhttp://
www.bangkokhealth. com/bhr/th/
newsprintphp?id=106&types=4.
สุทัศน์ ดวงดีเด่น.(2552).ถอดบทเรียนหลัง
ทำกิจกรรม.Productivity world.สืบค้นเมื่อ
1ตุลาคม 2560, จากhttp://ir.rmutsv.ac.th/sites/
ir.rmutsv.ac.th/files/file/KM/2555/KM%205-
AAR.pdf
สุปาณี เสนาดิสัยและวรรณภา ประไพพานี.(2558).การ
พยาบาลพื้นฐาน.กรุงเทพฯ: โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี.
สุภาพร ตันสุวรรณ.(2551). ประสิทธิผลของการใช้
แนวปฏิบัติการวางแผนจำหน่าย สำหรับผู้ป่วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่มารับการรักษาที่
โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย.วิทยานิพนธ์
พย.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.(2558).
การสอนงานเปิดโลกทัศน์พัฒนาทุนมนุษย์.
สืบค้นเมื่อ 31 กรกฎาคม 2560, จาก http://www.
oscc.go.th.
อารยา ประเสริฐชัย.(2558). การใช้โปรแกรม G*Power
อย่างง่าย.จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ออนไลน์.สืบค้นเมื่อ 27 มิถุนายน 2561,จาก
http://www.stou.ac.th/schools/shs/booklet/
book584/584QA.pdf.

Downloads

Published

2019-03-13

How to Cite

Sansupa, K., Dangthern, L., & Prachanban, P. (2019). Effects of Development Discharge Planning Programme of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patient in Phrae Hospital. NU Journal of Nursing and Health Sciences, 12(4), 20–30. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/NurseNu/article/view/177377