ศักดิ์บุญ บุญทรัพย์, อารยวุฒิกุล ณัฐพล, ชีวินเมธาสิริ เจริญ, and ชาติรังสรรค์ อังศุธ์ร. “Open Pulmonary Thromboembolectomy in Lampang Hospital”. Lampang Medical Journal 38, no. 1 (August 1, 2017): 19–27. Accessed March 4, 2024. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/LMJ/article/view/183089.