เหลี่ยมพงศาพุทธิ ประเทือง, and คมไพบูลย์กิจ อุไรวรรณ. “Ectopic Pregnancy Managed by Laparoscopy and Laparotomy: A Comparative Study in Lampang Hospital”. Lampang Medical Journal 38, no. 1 (August 1, 2017): 10–18. Accessed February 26, 2024. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/LMJ/article/view/183085.