ศักดิ์บุญ บ., อารยวุฒิกุล ณ., ชีวินเมธาสิริ เ., and ชาติรังสรรค์ อ. “Open Pulmonary Thromboembolectomy in Lampang Hospital”. Lampang Medical Journal, vol. 38, no. 1, Aug. 2017, pp. 19-27, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/LMJ/article/view/183089.