เหลี่ยมพงศาพุทธิ ป., and คมไพบูลย์กิจ อ. “Ectopic Pregnancy Managed by Laparoscopy and Laparotomy: A Comparative Study in Lampang Hospital”. Lampang Medical Journal, vol. 38, no. 1, Aug. 2017, pp. 10-18, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/LMJ/article/view/183085.