[1]
ศักดิ์บุญ บ., อารยวุฒิกุล ณ., ชีวินเมธาสิริ เ., and ชาติรังสรรค์ อ., “Open Pulmonary Thromboembolectomy in Lampang Hospital”, Lampang Med J, vol. 38, no. 1, pp. 19–27, Aug. 2017.