ศักดิ์บุญ บ., อารยวุฒิกุล ณ., ชีวินเมธาสิริ เ. and ชาติรังสรรค์ อ. (2017) “Open Pulmonary Thromboembolectomy in Lampang Hospital”, Lampang Medical Journal, 38(1), pp. 19–27. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/LMJ/article/view/183089 (Accessed: 29 February 2024).