เหลี่ยมพงศาพุทธิ ป. and คมไพบูลย์กิจ อ. (2017) “Ectopic Pregnancy Managed by Laparoscopy and Laparotomy: a Comparative Study in Lampang Hospital”, Lampang Medical Journal, 38(1), pp. 10–18. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/LMJ/article/view/183085 (Accessed: 26 February 2024).