เหลี่ยมพงศาพุทธิ ประเทือง, and คมไพบูลย์กิจ อุไรวรรณ. 2017. “Ectopic Pregnancy Managed by Laparoscopy and Laparotomy: A Comparative Study in Lampang Hospital”. Lampang Medical Journal 38 (1):10-18. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/LMJ/article/view/183085.