ศักดิ์บุญ บ.; อารยวุฒิกุล ณ.; ชีวินเมธาสิริ เ.; ชาติรังสรรค์ อ. Open Pulmonary Thromboembolectomy in Lampang Hospital. Lampang Medical Journal, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 19–27, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/LMJ/article/view/183089. Acesso em: 23 feb. 2024.