ศักดิ์บุญ บ., อารยวุฒิกุล ณ., ชีวินเมธาสิริ เ., & ชาติรังสรรค์ อ. (2017). Open Pulmonary Thromboembolectomy in Lampang Hospital. Lampang Medical Journal, 38(1), 19–27. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/LMJ/article/view/183089