เหลี่ยมพงศาพุทธิ ป., & คมไพบูลย์กิจ อ. (2017). Ectopic Pregnancy Managed by Laparoscopy and Laparotomy: a Comparative Study in Lampang Hospital. Lampang Medical Journal, 38(1), 10–18. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/LMJ/article/view/183085