(1)
Waiwanichkit, W. . โครงสร้างและรายละเอียดของการนำเสนอเนื้อหาการเขียนเพื่อเผยแพร่ผลงานในวารสารทางวิชาการ. Lampang Med J 2022, 29, 82-86.