(1)
ศักดิ์บุญ บ.; อารยวุฒิกุล ณ.; ชีวินเมธาสิริ เ.; ชาติรังสรรค์ อ. Open Pulmonary Thromboembolectomy in Lampang Hospital. Lampang Med J 2017, 38, 19-27.