ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562 ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้แต่งสามารถส่งบทความ หรืออ่านคำแนะนำ และขั้นตอนการส่งบทความได้ที่ URL : https://tci-thaijo.org/index.php/KDJ/about/submissions