นางรัตนาวดี ทนุผล. (2023). Self – Care Behavior of Diabetes Mellitus Patients in Ban Khlong Khanan Tambon Health Promotion Hospital. Krabi Medical Journal, 6(2), 41–55. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/KBJ/article/view/265937