ศิริวัฒน์ ส. “การประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารและกลุ่มอาการเจ็บป่วยจากอาคารของผู้ปฏิบัติงานในอาคารใหม่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง”. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, ปี 15, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2021, น. 161-72, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JSH/article/view/247657.