ศิริวัฒน์ สาธินี. 2021. “การประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารและกลุ่มอาการเจ็บป่วยจากอาคารของผู้ปฏิบัติงานในอาคารใหม่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง”. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ 15 (1). Nonthaburi, Thailand:161-72. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JSH/article/view/247657.