ศิริวัฒน์ ส. การประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารและกลุ่มอาการเจ็บป่วยจากอาคารของผู้ปฏิบัติงานในอาคารใหม่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, Nonthaburi, Thailand, v. 15, n. 1, p. 161–172, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JSH/article/view/247657. Acesso em: 5 ต.ค. 2022.