Journal of The Royal Thai Army Nurses https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN <p>วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม</p> <p><span style="font-size: 110%;"><strong>ISSN 1513-5217 (Print) </strong></span></p> <p><span style="font-size: 110%;"><strong>ISSN 2651-2181 (Online) </strong></span></p> วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก en-US Journal of The Royal Thai Army Nurses 1513-5217 <p>บทความหรือข้อคิดเห็นใดใดที่ปรากฏในวารสารพยาบาลทหารบกเป็นวรรณกรรมของผู้เขียน ซึ่งบรรณาธิการหรือสมาคมพยาบาลทหารบก ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย</p> <p>บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นลิขสิทธิ์ของวารสารพยาบาลทหารบก</p> <p><span class="fontstyle0">The ideas and opinions expressed in the Journal of The Royal Thai Army Nurses are those of the authors and not necessarily those<br>of the editor or Royal Thai Army Nurses Association.</span></p> Editorial Note https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/233372 สายสมร เฉลยกิตติ Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 The Roles of Nurses in Taking Care of Pregnant Women Being Active Hepatitis B Virus Carriers https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/232888 <p>Hepatitis B virus is a partially double-stranded DNA virus. Once it enters the body, it focuses on destroying liver cells. The hepatitis B virus contains an outer envelope and an inner core. The outer envelope is composed of a surface protein called the hepatitis B surface antigen or HBsAg (hepatitis B core antigen). The inner core of the virus is a protein shell referred to as the hepatitis B core, which contains the hepatitis B virus DNA and enzymes used in viral replication. Hitpatitis B is spread by percutaneous or mucosa exposure to infected blood and various body fluides, as well as through saliva. When pregnant women have hepatitis B virus, they are at risk to pass the virus to their fetuses as the transmission can happen during pregnancy, delivery, and postpartum period. Therefore, nurses who play an important role in caring of pregnant women should have knowledge and understanding about caring of pregnant women with hepatitits B carrier continually from delivery and after giving birth periods to prevent the spread of the virus in providing recommendation for taking care of themselves to promote their health, reduce severity of the disease, and reduce complications that probably happen to fetuses.</p> กาญจนา ศรีสวัสดิ์ ปธานิน แสงอรุณ Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-28 2019-12-28 20 3 1 7 A Systematic Review and Meta-analysis Does Kangaroo Mother Care (KMC) Reduce The Duration of Phototherapy in Infants with Jaundice https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/232892 <p>Approximately 50 percent of infants were diagnosed neonatal jaundice after birth, which phototherapy is an important method to reduce the bilirubin level. However, side effects of phototherapy, for example, baby bronze syndrome and childhood asthma could endanger those infants. Therefore, reducing the duration of phototherapy could be advantageous for them. Also, some researchers found applying Kangaroo Mother Care (KMC) in newborns receiving phototherapy could shorten the phototherapy period. The purpose of this study is to assess the available evidence comparing the duration of phototherapy when applying KMC in infants during receiving phototherapy. For this review, the Cochrane approach was used to report. The studies were retrieved from four databases: MEDLINE, EMBASE, CINAHL, and CENTRAL between 10 and 18 March 2018. The Cochrane Collaboration’s tool were applied to assess the risk of bias through all studies. Moreover, the meta-analysis was used for synthesizing the data. The results were two RCTs studies which a total of 322 infants were included in the analysis part. The finding found that applying KMC could reduce the duration pf phototherapy in infants with jaundice. n conclusion, even the finding shows the application of KMC can reduce the duration of phototherapy in infants with jaundice, the level of the evidence is very low because the high risk of bias of both papers. However, there is no disadvantages from applying KMC. Therefore, using KMC during receiving phototherapy is strongly recommended with the low quality of the evidence. Furthermore, rigorous RCTs studies with generate the high quality evidence for this article are required.</p> สุวลักษณ์ เอกสมัย บุศย์รินทร์ อารยะธนิตกุล พิชญากร ศรีปะโค สุอารี ล้ำตระกูล Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-29 2019-12-29 20 3 8 17 Learning Strategy in Nursing Education toward The Development of The Twenty-First Century Learning Skills https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/212496 <p>Learning strategy in nursing education toward the development of the twenty-First century skills has objective is to propose guidelines for the development and adjustment of effective teaching and learning in nursing. This article presents the ACTIVE Model as follows: A (Atmosphere of Learning) C (Culture differences) T (Transformative learning) I (Information andtechnology) E (Empowerment) that lead to develop of competent nursing graduates according to the needs of the health system in the 21st century world.</p> ปาณิสรา - ส่งวัฒนายุทธ อติญาณ์ ศรีเกษตริน สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ Copyright (c) 2019-12-29 2019-12-29 20 3 18 26 Buddhist Monk Illness Nursing Care Follows Dharma Discipline (Tripitaka) https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/232951 <p>Buddhist Monk illness nursing care follows the concept of Buddism is a huge of good krama and important thing to do that will affect to caregivers or nurses to have happiness similar to give the nursing care to the Budha. Nursing care following the dharma discipline(Tripitaka) is an important. Buddha’s teaching (Pratham) is the teaching of Budha. The dharma discipline (Tripitaka) was defined by the Buddha that composed of 3 types; Phra Winai Pitaka, Suttatapitaka, and Apithampitaka. Phra Winai pitaka is the Buddha’s teaching related with the discipline of the monks should do for advance celibacy. Suttatapika is the Buddha teaching related the Buddha concept that teach to people in many places. Apithampitaka is the Buddha teaching related the reality of Buddha’s concept following cause and effect of practice. Hence, the nursing care should start with accusation to the monks and say that I wish to care for your request anything from the nurses for necessary need of the monks. For nursing care the nurses should not directly touch to the body. The nurses will touch through the gloves. The problem of nurses in nursing care to the Buddhist monk illness is worry in Dharma discipline that lead to offense of the monks. So if the nurses have the knowledge of the Buddha’discipline they will give the appropriate nursing care for the monks. It will be benefit to the treatment and healing. Then occurring the nursing practice in caring the monk illness following dharma discipline of professional nurses.</p> จินตนา อาจสันเที๊ยะ พรทรัพย์ เตชะกุลเจริญ Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-29 2019-12-29 20 3 27 33 Application of the Crystal-Based Instructional Model for The Demonstration of Basic Nursing Procedures in the Course Basic Nursing, The Royal Thai Army Nursing College https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/189805 <p>The application of the Crystal-Based Instructional Model for the demonstration of basic nursing procedures in the course Basic Nursing, the Royal Thai Army Nursing College, encourages learners to ask questions and participate in the demonstration. As part of this model, mind mapping is employed to design learning about basic nursing procedures in the form of infographics. This aims to facilitate and reinforce learners’ understanding of basic nursing procedures and provide them with long-term memory about these procedures. In addition, this model addresses the issue of non-comprehensive learning associated with a large group of learners. It helps to stimulate learners’ eagerness to learn and encourages them to conduct research to ensure that their basic nursing procedures are of high quality and are safe for their patients as well as themselves. This model is in line with the principles and practices of 21st century knowledge management, which focus on the development of cognitive skills, especially analytical thinking, synthesis, and problem-solving skills. It allows learners to create methods of creating knowledge about basic nursing procedures, improve their skills related to carrying out the procedures, and apply the experience gained from the demonstration in other different situations.</p> กุนนที พุ่มสงวน เบญจวรรณ วงศ์ปราชญ์ จุฑารัตน์ บันดาลสิน Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-29 2019-12-29 20 3 34 43 Health Behaviors Enhancing Based on Local Wisdom https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/232961 <p>Health behavior refers to individuals’ performances that affect all aspects of their health. The effects can be either positive effects or negative effects.This article aims to present methods to enhance people’s health behaviors based on local wisdoms. Results found that health behaviors based on local wisdoms each region yielded the following : Per food consumptions, consume local vegetables and fruits were rich in vitamins , minerals and herbal benefits. For the exercise, apply local dances, occupational gestures, and materials in local area to design proper exercises. Lastly, coping behavior, use folk music and performances including religious teachings for emotional control or relaxation. Health behaviors enhancing based on local wisdoms include health education, training program, integration of learning content to increase awareness of the value of local wisdoms and applied appropriately for health benefits.</p> พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ชุติมา มาลัย นิตติยา น้อยสีภูมิ มนัสวี จำปาเทศ Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-29 2019-12-29 20 3 44 53 Lifelong Learning for Promoting Health Literacy among The Elderly in Thai Society https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/201066 <p>At present, Thai society has already entered the elderly society. Which the Thai society becomes an aging society will inevitably affect the social and economic structure of the country due to decreasing working-age population and increasing elderly population. Causing the budget of the country to be allocated for elderly care because the elderly are the age where the physical health deteriorates. If Thai society wants to reduce the burden on elderly health care to save budget. It is necessary that the relevant government agencies must encourage the elderly in Thai society to become more aware of health literacy so that at least they can take care of themselves initially. The lifelong learning process for the elderly has therefore played an important role in campaigning for the elderly to have continuous learning on related matters for life. Especially about health, which is the most important problem for the elderly in Thai society. In this article, the author introduced concepts related to lifelong learning for the elderly with a focus on health literacy which is an important concept in helping older people to take care of their health at the initial level.</p> รุ่งรัตน์ ผลสวัสดิ์ Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-29 2019-12-29 20 3 54 61 Safe Care for The Elderly With Complications After Spinal Surgery https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/232970 <p>Complications in the elderly after spinal surgery are common due to deteriorating health conditions and function of the body decline from use for a long time. The elderly is the greater risk for physical and mental problems. The purposes of this article were display nursing care in dimension of healthcare for safety caring in the elderly who underwent lumbar spinal surgery to reduce postoperative complications. Theoretical concepts related to factors affect common postoperative complications in the elderly. Nursing diagnosis for the elderly after lumbar spine surgery were display in case study model. Effective nursing care were display to cover physical, mental, emotional, and social.</p> ณัฐธยาน์ วีระพงษ์ Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-29 2019-12-29 20 3 62 71 Storyline for health promoting in persons with hypertension https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/179616 <p>The health promotion is crucial for prevention and control blood pressure in person with hypertension for decreasing dangerous life complication. The important health promotion role of nurse has health education demonstration and training skills for changing health behavior. The storytelling in group of hypertensive patients helps member for exchanging experience, increasing motivation, understanding change behaviors. Moreover, it help the problem solving, help together lead to conduct new knowledge and can implicate, build confidence, and change lifestyle in order to control blood pressure and good quality of life.</p> ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ จินต์ทิพา ศิริกุลวิวัฒน์ Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-29 2019-12-29 20 3 72 78 Anticorruption: Nurses and Whistle-blowing in Healthcare Sector https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/219215 <p>This article aims to present the importance of the corruption which is a moral crisis and a global problem that every country pays attention to. It can occur in the Ministry, hospitals and healthcare sectors. Nurses, the largest group in 12 professional fields, are the moral representatives who have professional ethics and many networks both domestically and internationally. There are professional organizations to monitor the operation of nurses. Nurses operate under relevant laws. Therefore, nurses should act as advocacy or whistleblowers. Whistle-blowing is considered as prosocial behaviors which are different from other good behaviors because nurses must be ethically courageous. The whistle-blowers may be in danger of the profession, physical, emotional, personal life, and family. This article will give knowledge about corruption and whistle-blowing and suggest guidelines for promoting whistle-blowing of professional nurses in healthcare sectors.</p> ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล อภิสิทธิ์ ตามสัตย์ Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-29 2019-12-29 20 3 79 85 Repeat Pregnancy among Adolescent Mothers: The Risk Factors and The Impacts on Maternal and Child’s Health https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/233021 <p>According to the literatures, a repeat adolescent pregnancy is defined as a ‘teenage mother who becomes pregnant again while still an adolescent’ which is under 20 years old. Additionally, it also can be seen in various studies that a Rapid Repeat Pregnancy (RRP) can be categorized into a Repeat Pregnancy (RP), which means ‘pregnancy onset within 24 months of the previous pregnancy outcome’. This academic paper outlines what is currently known about the the risk factors and the Impacts of repeat pregnancy on maternal and child’s health amongst repeated adolescent mothers. This study will provide a descriptive of the risk factors and maternal and child’s health outcomes of repeat pregnancy among adolescent mothers which may contribute to improving the understanding of healthcare providers and may lead to developing appropriate intervention and support policies that attend to the needs of young mothers and more concern for their health.</p> ปาริฉัตร อารยะจารุ ขวัญใจ เพทายประกายเพชร อัจฉรา อ่วมเครือ Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-29 2019-12-29 20 3 86 92 The Effects of Education and Inhaler Skills Program through Line Application on Symptom Control among Asthmatic Patient https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/233089 <p>The present study was a randomized controlled trial whose objective was to study the effects of education and inhaler skills program through line application on symptom control among asthmatic patient. The sample comprised 64 asthmatic patients who sought treatment at the outpatient examination room in a tertiary hospital, Bangkok. Block random assignment was used to assign the sample into the experimental group (N=32) and the control group (N=32). The control group received the regular nursing care and the handbook for asthmatic patient. The experimental group received the education and inhaler skills program through line application developed based on IMB model. There was a 6-week trial period. Data were analyzed by Independent t-test.</p> <p>The results showed that the experimental group and the control group were female, 81.3% and 68.8%, respectively. The experimental group had the average age of 59.47 years (SD = 9.87), and the control group, the average age of 58.13 years (SD = 12.65). It was found that before the experiment, the experiment group and the control group were not significantly different; in fact, the mean asthma control scores of the experimental group before and after the program were 3.56 (SD = .76) and .56 (SD = .62), respectively, and those of the control group were 3.13 (SD = .55) and 1.50 (SD = .76), respectively. After the experiment, the level of asthma control in asthmatic patients in the experimental group was higher than that in the control group at a statistical significant level of p &lt; .001</p> <p>Recommendations were that nurses use the education and inhaler skills program through line application to provide disease knowledge, develop inhaler skills with information, feedback and two-way communication to increase the effectiveness of symptom control in asthmatic patients</p> พรรัตติกาล พลหาญ ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-29 2019-12-29 20 3 93 103 Nursing Curriculum Development to Promote Healthcare Self-management in Patients and Caregivers https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/233093 <p>The purpose of this study was to develop nursing curriculum to promote healthcare self-management of patients and their caregivers. The process for conducting this study, based on adult learning concepts and Tyler’s curriculum development, consisted of 3 phases: 1) Situation analysis; 2) Curriculum development; and 3) Curriculum implementation and modification. The sample composed of 70 nurses from Ministry of Public Health hospitals. The research instruments included assessment of curriculum structure, knowledge assessment form and questionnaire of satisfaction towards training program. The research tools were tested for content validity by 5 experts. The KR – 20 reliability test for knowledge testing was 0.75 and satisfaction evaluation form which the Cronbach’s alpha coefficient was 0.86. Data were analyzed using mean, standard deviation and t-test.</p> <p>The result revealed that the curriculum consisted of 6 modules. Course performance was rated as the most suitable aspect yielding the consistency index of 1.00. Evaluation of curriculum implementation found that the mean score on knowledge of the nurses after received training was higher than before received training with statistical significance (p &lt; 0.01). The nurses were also satisfied with the curriculum at a high level. It was implied that the course was quite suitable and reliable to apply in the setting. Therefore, the Ministry of Public Health should encourage the nurses attending this course to promote healthcare self-management in patients and caregivers.</p> ธีรพร สถิรอังกูร ชุติกาญจน์ หฤทัย ศิริมา ลีละวงศ์ พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์ อุไรพร จันทะอุ่มเม้า โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ เจียมใจ ศรีชัยรัตนกูล พรรณี มานิตย์ Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-29 2019-12-29 20 3 104 113 Developing Self-Regulation Model of Pre-Service Skills Training in Practicuum in Family Nursing and Midwifery I course of Nursing Students in Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/233227 <p>The research aimed to study self-regulation of nursing students and develop a model for self-regulation of pre-service skills training in Practicum in Family Nursing and Midwifery I among nursing students in Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing. The sample was 145 third-year nursing students who registered for Practicum in Family Nursing and Midwifery I in the academic year 2017. The record form, questionnaires, and conducting focus group interview of 10 participants were used to collect data. Descriptive statistics and content analysis were used to analyze the data.</p> <p>The result revealed that self-regulation in practicing nursing skills prior to study Practicum in Family Nursing and Midwifery I was at a high level in overall. The three aspects of self-regulation include selfobservation, self-reaction, and self- judgment and self-reaction were at a high level in overall and each item. The self-regulation method used to succeed in practical skills training consists of 3 aspects as mentioned. Students need more additional teaching and learning activities to help develop their self-regulation as follow; 1) measurement and evaluation 2) step-by-step training system 3) media, materials and equipment 4) time availability 5) peer group</p> <p>To sum up, Applying theory to develop self- regulation model in practical skills training consisting of 3 stages: 1) preparation stage 2) self- regulation development stage for practice nursing skills and 3) evaluation stage</p> สมพิศ ใยสุ่น พรทิพย์ ชีวะพัฒน์ โบว์ชมพู บุตรแสงดี Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 114 123 The Effectiveness of Interventions for Improving Breast Self- examination Behaviours among Adult Women: A Systematic Review and Meta-analysis https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/188205 <p>This study aimed to evaluate the effectiveness of interventions to improve Breast self-examination (BSE) behavior among adult women through the analysis and synthesis method. A systematic review and meta-analysis methodology was used as the research design. The search of existing literature was performed using electronic databases. The search terms that were used were “Breast self-examination” and “self-breast examination”. Literature published between 2000 and 2018, comprising of eight articles which met inclusion criteria were selected.</p> <p>The study showed eight full-text articles met the eligible criteria used for a systematic review and meta-analysis. The results of the meta-analysis found overall interventions which had a significant positive effect on improving BSE behaviours in adult women with a combined effect size 0.82 (95% CI = 0.24-1.40). The educational programe based on health belief model was the most effective intervention used to improve BSE behaviours of all interventions with the highest combined effect size 2.72 (95% CI = 2.17-3.27). The findings of subgroup analysis showed that the interventions cooperated with a reminder to BSE perform monthly which had a significant and overall effect on improving BSE with a combined effect size 0.83 (95% CI=0.13-1.52).</p> <p>The findings of this research are useful for nurses and healthcare providers to choose an intervention to encourage adult women to perform BSE effectively.</p> สายใหม - ตุ้มวิจิตร สุลี ทองวิเชียร สุดรัก จิตต์หทัยรัตน์ Abdulkareem S. Ibrasi Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 124 132 Developing Self-Regulation Model of Pre-Service Skills Training in Practicuum in Family Nursing and Midwifery I course of Nursing Students in Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/233246 <p>The research aimed to study self-regulation of nursing students and develop a model for self-regulation of pre-service skills training in Practicum in Family Nursing and Midwifery I among nursing students in Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing. The sample was 145 third-year nursing students who registered for Practicum in Family Nursing and Midwifery I in the academic year 2017. The record form, questionnaires, and conducting focus group interview of 10 participants were used to collect data. Descriptive statistics and content analysis were used to analyze the data.</p> <p>The result revealed that self-regulation in practicing nursing skills prior to study Practicum in Family Nursing and Midwifery I was at a high level in overall. The three aspects of self-regulation include selfobservation, self-reaction, and self- judgment and self-reaction were at a high level in overall and each item. The self-regulation method used to succeed in practical skills training consists of 3 aspects as mentioned. Students need more additional teaching and learning activities to help develop their self-regulation as follow; 1) measurement and evaluation 2) step-by-step training system 3) media, materials and equipment 4) time availability 5) peer group</p> <p>To sum up, Applying theory to develop self- regulation model in practical skills training consisting of 3 stages: 1) preparation stage 2) self- regulation development stage for practice nursing skills and 3) evaluation stage</p> สมพิศ ใยสุ่น พรทิพย์ ชีวะพัฒน์ โบว์ชมพู บุตรแสงดี Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 133 143 Perceptions and Experiences of Nursing Students in Boromarajonani College of Nursing Changwat Nonthaburi regarding Active Learning https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/233251 <p>This research was phenomenologically designed. The objective was to study nursing students’ perceptions and experiences regarding active learning. Semi-structured interviews were conducted with 15 first-year nursing students studying in Boromarajonani College of Nursing, Changwat Nonthaburi, Academic Year 2018. Purposive sampling was used to select the participants. Data were analyzed following principles of Giorgi’s phenomenological method.</p> <p>The results of the study found that four core themes related to active learning emerged. There were: 1. active learning’ experience including 4 subthemes addressed passion of learning; teamwork; critical thinking; and participation between students and instructors, 2. Perceptions toward active learning method consisting of 3 subthemes addressed game-based learning; debated; and project-based learning, 3. benefits of active learning containing 4 subthemes included developing of critical thinking; increasing self-confidence; acknowledge of teamwork ;and inspiring of leaning, 4. barriers of active learning including 2 subthemes consisted of imbalance of workpiece with time; and instructors problems. The results of the research suggested that the nursing college promote active learning in several courses where learning activities were applied based on the agreement of the number of such activities and their corresponding required periods of time.</p> เมทณี ระดาบุตร สุภลักษณ์ ธานีรัตน์ สุนทรี ภิญโญมิตร Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 144 153 An evaluation of nursing specialty in neonatal critical care nurse practitioner, Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi province https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/206032 <p>This study aimed to evaluate program of nursing specialty in neonatal critical care nurse practitioner. The researcher focused on evaluating context, input, process, product, and impact. The participants were 75 graduates of the program in neonatal critical care nurse practitioner batch 1-3, and 20 head nurses or colleagues of neonatal critical care nurse practitioner. Two validated questionnaires and semi-structure interview were used for data collection. They were validated by 3 experts with the reliability of Cronbach’s Alpha coefficient 0.89. The data were analyzed by using descriptive statistics and content analysis.</p> <p>The results revealed that the graduates’ batch 1 and 3 evaluated the input, process, and product of the nursing specialty in neonatal critical care nurse practitioner being appropriated at the high level ( <img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}">= 4.40, SD = .622; <img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}">= 4.27, SD = .701; <img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}">= 4.01, SD = .595 and <img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}">= 4.22, SD = .567 respectively). However, the graduates’ batch 2 evaluated the context and product at the highest level. The overall mean scores of perceptions about neonatal critical care nurse practitioner competencies were at a high level ( <img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}">= 3.15, SD = .472). Considering in each dimension, the result of the study showed that the highest mean score was the technology, innovation and research ( = 3.35, SD = .508). However, head nurses or colleagues of neonatal critical care nurse practitioner evaluated neonatal critical care nurse practitioner competencies were at a highest level (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}">= 3.51, SD = .376). The technology, innovation and research dimension was the highest mean score ( <img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}">= 3.56, SD = .417).</p> <p>The overall program evaluation was in high level. However, the participants suggested about provide more details via website, adding topic calculate calories and should test immunity before going to practicum and practice setting respirator skill. The course manager should take the evaluation results into account for proper improvement.</p> วารุณี เกตุอินทร์ อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์ สุชาดา บุญธรรม อัญชนา จุลศิริ ยุคลธร แจ่มฤทธิ์ Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 154 165 Acessibility Enhancing Urban Primary Care Service Systems: Systematic Review and Narrative Synthesis https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/233257 <p>Accessibility to primary care services in urban areas remained an important public health problem in Thailand. Main factor contributing to this problem was fast growing urbanization, resulting in inadequate infrastructure and public services. This study aimed to systematically review research studies and projects relating to provision of primary care services in urban areas which successfully increased people’s accessibility; to analyze promoting methods used in these studies and projects; and to make recommendations on improving urban primary care service systems in Thailand. Nine officially evaluated research articles and projects in both developed and developing countries, published during 2005 – 2018 were included in the study. Systematic review and narrative analysis were used for data analysis. The results revealed five classified diverse methods used to increase the accessibility and utilization of primary care services in the urban areas; these were facilitating the accessibility, motivating the utilization, promoting methods, reducing needs for treatment, and quality control and cost containment. The most important element that was an integral part of all methods was the participation of all sectors: public, private, NGOs, community, and family, and at all levels. It was found that the methods used in these studies depended on social, cultural and political contexts and the levels of economic and education advancement of each area.</p> บุษบา สงวนประสิทธิ์ นันทิยา ปรีชาเสถียร เกตุนรินทร์ บุญคล้าย อารีย์ แสงรัศมี Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 166 174 The Effectiveness of The Specialized Nursing Program in Organs Donation and Organ Transplantation https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/233259 <p>This curriculum evaluation research uses a mixed method design through quantitative and qualitative data. The main purpose is to study the effectiveness of the specialized nursing program in organs donation and transplantation, class 1, at Boromarajonani College of Nursing, Nopparat Vajira. This study collects data from all populations, in total 133 people, including with 1) Graduates of the specialized nursing program in organs donation and organ transplantation, 2) Graduates’ supervisors 3) Graduates’ colleagues, and 4) Graduates’ instructors. The instruments are 1) the questionnaire evaluating the competencies of the graduates finishing this specialized nursing program including 5 rating scale, and 2) interviewing questionnaire of qualitative data collecting data from the instructors.</p> <p>The results show that 97.56 percent of the graduates report a high level score of specialty instructors in conducting the course and 95.12 percent report a high level score of classroom management. For the process evaluation, the course follows curriculum administration including curriculum opening, implementing, and improving. The evaluation of the effectiveness of the program in organs donation and organ transplantation reveals. The participants evaluate all competencies at high level. Their colleagues evaluate all competencies at the highest level. The graduates evaluate the highest mean scores of the ethical competency 4.64 (SD = 0.52) and professional nursing competency 4.61 (SD = 0.46). However, the perceptions of competencies among the participants, supervisors, and colleagues are different with statistical significant, p = 0.004.</p> สิริลักษณ์ ศรีเศวต พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล ศรีวรรณ มีบุญ ยุวดี อรรถจารุสิทธิ์ เนตรนภา ปรียาณุรักษ์ Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 175 184 Factors Predicting Cultural Competency of Registered Nurses: A Case Study at a Private Hospital in Bangkok https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/233263 <p>The purposes of this descriptive research were: (1) to study the cultural competency of registered nurses at a private hospital, (2) to explore the relationships between social factors and economies, the perception for the policy related to culture, life style and cultural value, cultural knowledge and the cultural competency of registered nurses, and (3) to investigate the predicted power of social factors and economies, the perception for the policy related to culture, life style and cultural value, cultural knowledge to the cultural competency of registered nurses. The sample were 135 registered nurses. Questionnaires were comprised five sections: personal data, the perception for the policy related to culture, life style and cultural value, cultural knowledge, and cultural competency. The content validity indexes of the second to the fifth sections were .88, .92, .88, .88, and Cronbach’s alpha coefficients were .82, .96, .81, and .98, respectively. Data were analyzed by descriptive statistics, Pearson product moment correlation, and stepwise multiple regression analysis.</p> <p>The results revealed as follows: (1) registered nurses rated their cultural competency at the high level. (2) There were significant relationships between cultural values, cultural attitude, perception of technology information, the perception for the policy related to culture, cultural knowledge, language performance, chance to contact foreigner, and the cultural competency of registered nurses, but there was no significant relationship between salary, working experience, and cultural competency at p-value .05. (3) Cultural values, perception of technology information, cultural knowledge, the perception for the policy related to culture, and cultural attitude could predict cultural competency which accounted for 45.0% of the variance at p-value .05.</p> อรนุช ตรีทิพย์วาณิชย์ สุทธีพร มูลศาสตร์ วันเพ็ญ แก้วปาน Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 185 195 Professional Nurses as An Entrepreneur of Elderly Care Service https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/233264 <p>The purpose of this study was to describe experiences of being an elderly care service entrepreneur of professional nurses. Heidegger’s hermeneutic phenomenology was applied as a research methodology. Purposive sampling was used to select 12 nurse entrepreneurs as informants who have been being the owner of elderly care service over 3 years and nursing home was accredited by the department of business development, Ministry of Commerce. Data were ethically collected by using in-depth interview, observation and artifacts. Contents were analyzed by using content analysis of van Manen’s method.</p> <p>The findings regarding to this study were consisted of 2 major themes and sub-themes as follows: 1. Applying nursing knowledge for running business, with consisted of 4 sub-themes as follows; 1.1) Designing a house as a nursing home, 1.2) Specifying patients for nursing home, 1.3) Providing holistic care, and1.4) Co-operating with hospitals for advanced care. 2. Running a business requires multidisciplinary studies, with consisted of 5 sub-themes as follows; 2.1) Finding money to invest 2.2) Setting appropriate price 2.3) Training to improve staff skills, 2.4) Indispensable advertising and marketing and 2.5) Improving quality service. The research findings showed that nurse entrepreneurs need to have both business management and gerontological nursing knowledge to be successful in elderly care service.</p> เชาวฤทธิ์ เงินไธสง อารีย์วรรณ อ่วมตานี Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 196 205 The Effects of Health Risk Communication Program among Patients with Risk of Diabetic Retinopathy in a community Samut Sakhon Province https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/188954 <p>The purpose of this quasi-experimental research two groups pre-post test design was to study the effects of health risk communication program among diabetic retinopathy patients. Rohrmann’s risk communication process was applied as a theoretical framework. The 34 sample were divided into an experimental and comparison group 17 of each. Data were collected from June to July,2018. The instruments comprised demographic data, Knowledge and behavior questionnaire to delay the severity of diabetic retinopathy.</p> <p>The reliability was 1.00 and 0.80 respectively. The 6-weeks Health Risk Communication Program consisted of self-risk appraisal, risk communication, monitoring and evaluation. Data were analyzed by using descriptive statistics, Wilcoxon Singed-Rank test, and Mann-Whitney U test.</p> <p>The results revealed that the experimental group had a significant higher mean score of knowledge and behavior to delay the severity of diabetic retinopathy before receiving the program and also in the comparison group (p &lt; .05). Based on the results, this program could be used for caring diabetes mellitus patients to delay the progression of diabetic retinopathy.</p> ปิยรัตน์ ฉายารัตน์ ศศิธร รุจนเวช กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 206 217 Factors Correlated with Instent Restenosis in Coronary Heart Disease Patients https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/187485 <p>This research aimed to investigate the factors correlated with instent restenosis in coronary heart disease patients. Population is patients with instent in coronary heart disease at Phramongkutklao Hospital between September 2018 - February 2019. The materials of research contain with 1) biosocial factors questionnaire and 2) self - healthcare behavior questionnaire. Data was analyzed by descriptive statistics, including mean, standard deviation and percentages and also inferential statistics by using chi-square test in 38 cases , odds ratio, and logistic regression. The findings revealed that the biosocial and self - healthcare behavior factors were significantly associated with instent restenosis in coronary heart disease patients at α.05 significant level. ; the patient with diabetes mellitus (OR = 2.14 , 95% CI:1.01-4.51), family history of coronary heart disease (OR = 6.21, 95% CI:2.74-14.09), members of family smoking (OR = 5.99, 95% CI: 2.43-14.73), excess body mass index (OR = 3.09, 95% CI: 1.43-6.63), excess waist circumference (OR = 3.87, 95% CI: 1.72-8.74), self - healthcare behavior include food consumption behavior (OR = 3.87, 95% CI: 1. 72-8.74), physical activity and adequate sleep (OR = 12.00, 95% CI: 5.05-28.50), therapeutic adherence (OR = 25.06, 95% CI: 2.97-211.50), smoking and alcohol consumption behavior (OR = 8.33, 95% CI: 1.55-44.95) and stress management (OR = 3.96, 95% CI: 1.77-8.89)</p> สุภาวรรณ ชินพันธุ์ ณัฐกฤตา ศิริโสภณ สมบัติ อ่อนศิริ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 218 226 Satisfaction of Graduate Users towards the Competencies of Master Degree graduate of Nursing Science Program in Nursing Administration, School of Nursing, Eastern Asia University https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/233280 <p>This research is the Descriptive Research and has objectives to study Competency Satisfaction of Master Degree graduate users in Master Degree graduate of Nursing Science Program in Nursing Administration of Eastern Asia University and to compare the competency satisfaction of graduate users of Master Degree scholar distinguished by educational levels, positions, types of organization and the duration of times spent with the Master Degree graduates. Sample group is the graduate users in to total of 103 people. Research instrument is the Master Degree Users’ Satisfaction Questionnaire Form that has Cronbach alpha coefficient equals to 0.95. Statistics used in data analysis are frequency, percentage, average, standard deviation, Independent t-test and One Way ANOVA. Thus, research results found that the level of Master Degree users towards the Master’s competency is in high level ( <img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 4.07, SD = .43), Master Degree graduate has the highest moral aspect capacity of ( <img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 4.25, SD = .47) and the lowest intelligence is average to 3.97 (SD = .48). In addition, it is also found that the satisfaction towards research doing or research participation after graduation is in medium level. Master Degree graduate users that have differences in the topic of educational levels, positions, types of organization and the duration of times spent together with the Master Degree graduate have no different satisfaction in overall towards the capacity in the statistical significant level of .05. However, in each individual aspect, it is found that in interpersonal and responsibility aspects, Master Degree graduate users have more satisfaction in Master Degree’s capacity than Bachelor level and Doctor of Philosophy Degree in the statistical significant level of .05. From research results, recommend to suggest educational institute should improve the learning and teaching of research subject and the using of English language should have an in-depth research study about the capacity of interpersonal and responsibility from the graduate and Master Degree users in order to find the differences and to continue to bring forward as suggestions in curriculum improvement.</p> อรนันท์ หาญยุทธ มณีรัตน์ ภาคธูป Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 227 236 Development of the Care Plan for Caregivers of Communities Dwelling Older Adult Stroke Survivors https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/233282 <p>This research and development design study aims to 1) describe the older adult stroke survivors 2) develop the care plan for caregivers. Phase 1: The descriptive design was adopted to explore needs and health care problems of nine older adult stroke survivors in Mae Kao Tom sub-district, Chiangrai, Thailand during November 2017. Phase 2: The care plan was developed based on the Joanna Briggs Institute Model of Evidence-based Healthcare. Eight systematic reviews, two meta-analyses and two guidelines published in Thai and English during 2008-2016 were derived from electronic resources. Then, the care plan with standard procedures was validated and critiqued, while all instruments for a pilot study were measured for validity and reliability. Next, the pilot study to test the feasibility of the care plan was established among six trained volunteers and four family members at Mae Kao Tom community in Chiangrai, Thailand, from December 2017 to February 2018. After an evaluation, the care plan and instruments were improved. Findings: Older adult stroke survivors need effective care plan and caregivers with knowledge and skills. The care plan contains the activities promote activities daily living and the implementation for continued treatment and rehabilitation. Additionally, the care plan includes standard procedures, the algorithm of the care plan and the standard procedures’ tests to measure caregiver competency.</p> ภาวดี วิมลพันธุ์ ขนิษฐา พิศฉลาด ภัทริกา ปัญญา พัชรี จิตเอื้ออังกูร Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 237 246 Development of an Occupational Health and Safety Literacy Scale among Industrial Workers https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/179854 <p>This study aimed to develop an occupational health and safety literacy scale among industrial workers. Samples included 378 industrial workers. The developed scale consisted of 4 dimensions; accessing, understanding, appraising, and applying information. Confirmatory factor analysis and Cronbach’s alpha coefficients were used for testing construct validity and reliability of the scale. For its psychometric evaluation, confirmatory factor analysis showed that the model had satisfactory goodness of fit (GFI = 0.94, AGFI = 0.91, CFI = 0.98, NFI = 0.93) Cronbach’s alpha coefficients of the scale was 0.82. The results provide support for validity and reliability of the scale. This scale could be used to study in promoting an occupational health and safety literacy among industrial workers.</p> กัลยาณี ตันตรานนท์ วันเพ็ญ ทรงคำ วีระพร ศุทธากรณ์ วิจิตร ศรีสุพรรณ โภคิน ศักรินทร์กุล จักรภพ ธาตุสุวรรณ Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 247 255 The Model of Neonatal Nursing Competency Development of Professional Nurses at Neonatal Intensive Care Unit, Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/233294 <p>This research and development study aimed: 1) to identify the needs of neonatal nursing competency development of professional nurses at Neonatal Intensive Care Unit, Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center, Nonthaburi province, 2) to develop a model of neonatal nursing competency development, and3) to study the appropriateness of neonatal nursing competency development model. The sample was divided according to the study phases. 1) The study of the needs of neonatal nursing competency development, the sample was 6 neonatal professional nurses at Neonatal Intensive Care Unit. 2) The model development of neonatal nursing competency development, the sample was 4 professional nurses and a pediatrician, and 3) the study of the appropriateness of neonatal nursing ompetency development model, the sample was 13 professional nurses. The sample in all phases was selected by purposive sampling. The research tools comprised: 1) a focus group guideline for a study of needs of neonatal nursing competency development, 2) a focus group guideline for model development of neonatal nursing competency, 3) questionnaires of the appropriateness of development model. The reliability coefficients were .96. Quantitative data were analyzed by descriptive statistics. Qualitative data were analyzed by content analysis.</p> <p>The results revealed that 1) neonatal nurse practitioners confirmed the needs of neonatal nursing competency development. 2) The model activities comprised of core competencies development: loving of the nursing profession, team working, coordination, communication,decision-making skills, service personality, management competency, andinnovation creative idea. The specific competenciesincludeupdate knowledge, significant nursing care and procedures,nursing care for neonatal with the respirator,environmental arrangement and infection prevention, intravenous infusion, drug administration, discharge planning, using of medical equipment and tools, and teaching ability. 3) The appropriateness of neonatal nursing competency development model was rated at the high level.</p> วิมลรัตน์ เชาวินัย สุทธีพร มูลศาสตร์ วันเพ็ญ แก้วปาน Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 256 265 Factors Associated with Safety Behavior among Basic Professional Practices of Vocational Students in Thailand https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/233297 <p>This study aims to examine safety behavior among basic professional practices of vocational students and factors associated with safety behavior among basic professional practices. The subjects were 420 diploma vocational students affiliated with the office of vocational education commission. The research questionnaire consists of 5 parts: 1) demographic variables 2) safety climate 3) safety knowledge 4) safety motivation and 5) safety behavior. The data were analyzed by descriptive statistics and spearman rank correlation.</p> <p>The results revealed that safety behavior among basic professional practices of vocational students were at a high level (Mean = 30.05, SD = 4.81). Factors associated with safety behavior among basic professional practices were safety climate (r = .49, p &lt; .05), safety knowledge (r = .37, p &lt; .05) and safety motivation (r = 0.49, p &lt; .05) and factors disassociated with safety behavior among basic professional practices were gender (r = 0.02, p = .56) age (r = -.02, p = .62) years of education (r = -.04, p = .41) practice or classroom lesson in occupational health and safety subjects before basic professional practices (r = .02, p = .55), and past illness/injury experience from basic professional practices. (r = .03, p-value = .52)</p> พงษ์ดนัย ชำนาญเวช อรวรรณ แก้วบุญชู เพลินพิศ บุณยมาลิก Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 266 275 A Confirmatory Factor Analysis of Digital Competency of Thai Professional Nurses https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/174326 <p>The purpose of this descriptive research was to validate the fitness of digital competency components of Thai professional nurses. The sample comprised 300 nurses from 13 hospitals under the Ministry of Public Health who responded questionnaires and were selected by the multi-stage random sampling technique. The research instrument were an online questionnaire of digital competency components of Thai professional nurses. The content validity of the questionnaire between 0.6 and 1.0 based on index of item objective congruence by five experts. The reliability of the questions was 0.97 based on Cronbach’s alpha reliability coefficient method. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, and confirmatory factor analysis. The results illustrated that digital competency of Thai professional nurse’s embraced three components with 22 competencies as follows: 1) knowledge component was defined by seven competencies, 2) skills component was defined by eight competencies, and 3) attributes component was defined by seven competencies. The digital competency components of Thai professional nurses was fit to the empirical data including chi-square (<img title="x^{2}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?x^{2}">) = 314.68; degrees of freedom (df) = 182; p &lt; 0.01; <img title="x^{2}/df" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?x^{2}/df"> = 1.73; comparative fit index (CFI) = 1.0, goodness of fit index (GFI) = 0.91; adjusted goodness of fit index (AGFI) = 0.88; root mean square error of approximation (RMSEA) = 0.049; standardized root mean square residual (SRMR) = 0.022</p> ปราโมทย์ ถ่างกระโทก อารี ชีวเกษมสุข สุภมาส อังศุโชติ Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 276 285 The Effects of An Adjustment-Promoting Program On The Stress Management Skills of Mothers Of Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/188591 <p>The purpose of this quasi-experimental research was to determine the effects of an adjustmentpromoting program on the stress management skills of mothers of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). The sample consisted of 60 mothers of children with attention-deficit/hyperactivity disorder, who were recruited using the inclusion criteria. They were randomly assigned to the control and experimental groups, with 30 subjects in each group. The experimental group participated in the adjustment-promoting program which comprised 8 sessions, once a week for 8 weeks. The control group received routine care. The research instruments were the following: 1) a personal data questionnaire; 2) the adjustment-promoting program; 3) and a stress management skills scale which determined the reliability with a Cronbach’s alpha coefficient of .89. The data analysis was performed through descriptive statistics and t-test.</p> <p>The research findings were as follows: 1) The mean score on the post-test (M = 57.33, SD = 5.62) of participants in the experimental group after participating in the program was significantly greater than the pre-test (M = 41.30, SD = 5.29) (t = 6.41, p&lt;.001) and 2). The mean difference of the mean score of stress management skills between the pre-test and post-test in the experimental group (<img title="\bar{D}_{1}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{D}_{1}"> =16.03&nbsp; , SD = 6.85) was significantly greater than that of the control group that received routine care. ( <img title="\bar{D}_{2}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{D}_{2}"> = 0.50, SD = 3.82) (t = 5.42, p&lt;.001). As a result of this study, it can be concluded that the adjustment-promoting program can enhance the stress management skills of mothers of children with attention-deficit/hyperactivity disorder and can be developed the adjustment-promoting program for other mothers or caregivers.</p> กานต์ตริน ศรีสุวรรณ ชมชื่น สมประเสริฐ ติรยา เลิศหัตถศิลป์ Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 286 295 Self-directed Learning Readiness as Perceived of Nursing Students at Pathumthani University: A Comparative Needs Assessment https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/204785 <p>The purposes of this survey research were to 1) study the degree of success of self-directed learning readiness (SDLR) as perceived of nursing students and 2) prioritize and compare needs their SDLR as perceived of nursing students. The samples group consisted 189 by simple random sampling of nursing students who were studying in the first, second, third and fourth year in Bachelor of Science in Nursing Program. The research instrument was the SDLR questionnaires. The reliability each categories of the questionnaires were .73 - .84 using Cronbach’s Alpha Coefficient. The data was analyzed by using frequencies, percentages, means, standard deviation and modified priority needs index (PNI<sub>modifled</sub>).</p> <p>The results found that the degree of success of SDLR of nursing students overall mean score were high level (M = 3.92, SD = 0.54). The fourth-year nursing students had SDLR overall mean score at the higher than the second, third and first year nursing students. The first-year nursing students had needs assessment to SDLR are the most important needs first (PNImodifled = 0.34). The classified by components overall found that ability in self-learning aspect had the most important needs first (PNI<sub>modifled</sub> = 0.33). Followed by self-study characteristics (PNI<sub>modified</sub> = 0.31) and ability in self-management aspect (PNI<sub>modified</sub> = 0.28).</p> ภาณุมาศ ไกรสัย Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 296 304 Development of Program to Promote Attention Based on Neuro-Linguistic Programming in Primary School Students https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/233311 <p>The aims of this research were to develop the enhancement of attention based on NLP program for primary school student, and to test the effectiveness of the enhancement of attention based on NLP program for primary school students. The sample consisted of 52 elementary student grade 4th-6th at BANPLAIKHLONG 20 School, Chachoengsao province. The sample was selected by PANT use reaction time max 52 persons. The sample was randomly assigned into two groups: experimental and control group, each group consisted of 26 students. The research instruments were; 1) The enhancement of attention based on NLP program for primary school students, which was developed by the researcher, 2) PEBL Attention Network Test (PANT) 3) The Wisconsin card sorting (WCST-64). The experimental group received the attention enhance program with NLP for primary students. The experiment lasted for 4 sessions, one session in each week. Each session lasted for 50 minutes. The control group joined the regular school’s activities. The assessments were done in 3 phases: pre-test, post-test and follow-up. The data were analyzed by a repeated measures analysis of variance and paired-different test by Bonferroni method.</p> <p>The results revealed that; 1) there was the interaction between the experimental methodology and the duration of the experiment were found statistically significant at .05 level. 2) The experimental group had the mean score of atttention higher than those in the control group in the post-test and follow-up with statistically significant at .05 level. 3) The experimental group had the mean score of attention in the post-test and follow-up higher than the pre-test with statistically significant at .05 level. It was concluded that the attention enhancement program with NLP had the effect on enhancing attention among primary students.</p> วณิชชา พัดเย็นชื่น จุฑามาศ แหนจอน ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 305 312 Working as A Member of The House of Representative of Professional Nurses https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/233316 <p>The purpose of this study was to explore working experiences as a member of the House of Representative of professional nurses. The Heidegger’s hermeneutic phenomenology was applied for this study. Seven nurses, who were used to be members of the House of Representatives in Thailand at least one term in their political positions, willingly participated in this study. In-depth interviews with tape-recordings, observation, field notes and artifacts were used for data collection. Study data were analyzed by using a content analysis of van Manen’s method. The study findings fell into 6 themes: 1) being an honest politician, 2) applying holistic healthcare to help people, 3) being a committee on health 4) participating the making of Acts, 5) interrogating participation and 6) censuring a debate.</p> พลาธิป สารข้าวคำ อารีย์วรรณ อ่วมตานี Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 313 322 Relationships Among Personal Factors, Lifelong Learning, Empowerment of Head Nurse and Orthopaedic Nurses Competency, Hospitals Under The Department of Medical Services https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/233320 <p>This descriptive research was aimed at studying the level of competency of orthopedic nurses and the relationship between personal factors, level of education, experience in operating an orthopedic ward, receipt of specific training in orthopedic nursing care, lifelong learning factors and work empowerment factors of orthopedic head nurses with competency of orthopedic nurses in hospitals under the Department of Medical Services, Ministry of Public Health. The participants were recruited by convenience sampling in 102 . The statistics used for analyzing the data were mean, standard deviation, chi-square, and Pearson’s correlation. The findings revealed the following: 1. “Orthopedic nursing competency” was high ( <img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 3.88). 2. “Experience in operating an orthopedic ward” and “specific training in orthopedic nursing care” was associated with “Orthopedic nursing competency” under the Department of Medical Services, (p = .05). At the same time, “level of education” was not associated with “Orthopedic nursing competency” under the Department of Medical Services. 3. “nurses’ lifelong learning” and “Work empowerment of head nurses” were moderately and positively correlated with “orthopedic nursing competency”, under the Department of Medical Services with statistical significance (p = .05), r = 0.697 and 0.364.</p> รุ่งนภา พรหมแย้ม วาสินี วิเศษฤทธิ์ Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 323 332 Effects of Using Instructional Model Using Process of Group Teaching through Reflection to Enhance Academic Achievement and Critical Thinking Skills and Problem Solving for Nursing Students of The Royal Thai Army Nursing College https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/194929 <p>This quasi-experimental research aimed to compare the academic achievement of nursing students using pre-and post-test after applying the instructional module by using the process of group teaching through reflection. Additionally, this research aimed to compare the critical thinking and problem solving skills of nursing students by using the instructional model.,the purposive sampling method was used to recruit the sample, including 98 students from the 1st year of the Royal Thai Army Nursing College (RTANC). In addition, the academic achievement test and a form for measuring the critical thinking and problem solving skills were used to collect the data. The data, then, were analyzed by using percentage, mean, Standard Deviation (S.D.), and paired sample t-test statistics. This research found that the mean score of the pre-test of the academic achievement was 14.74 (S.D. 2.79), Whereas the mean score of the post-test of the academic achievement was 19.24 (S.D. 2.85). Importantly, the mean difference of the academic achievement between pre-and post-test of the students was statistically significant (P-valve 0.01). For the critical thinking and problem solving skills, The mean score of the pre-and post-test was 25.45 (S.D. 3.76), while the mean score of the post-test was 26.51. (S.D. 2.78). Also, the mean difference between the pre-and post-test of the critical thinking and problem solving skills was statistical significance (P-valve 0.01). It can be seen that using of the instructional model by applying the process of group teaching trough reflection can enhance the academic achievement and the critical thinking and problem solving skills of the RTANC nursing students, which could develop students’ learning skills in the 21st century.</p> ศิริพร สว่างจิตร กุสุมา กังหลี นันทิกานต์ กลิ่นเชตุ Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 333 342 Effect of Team-Based Learning on Learning Outcomes According to Thai Qualifications Framework for Higher Education for Nursing Students in The Topic of Therapeutic Relationship https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/233327 <p>This research is quasi-experimental research, one group pretest-posttest design to study the effect of Team-based learning method on nursing students’ learning outcomes according to Thai Qualifications Framework for Higher Education for nursing students in the topic of therapeutic relationship. The participants consisted of 64 students who were 2nd year nursing students in Faculty of Nursing, Ubon Ratchathani University, selected by a purposive sampling. Data were collected by 3 components; namely, 1) Team-based learning process 2) the knowledge test (pretest and posttest) 3) the questionnaire on nursing students’ learning outcomes according to Thai Qualifications Framework for Higher Education, and 4) the questionnaire on nursing students’ satisfaction on team-based learning. Data were analyzed by descriptive statistics and paired t-test. The results showed that the average score of learning outcomes in post-studying higher than pre-studying all aspects with statistical significance (p&lt; .001). Team-based learning method can increase nursing students’ learning outcomes according to Thai Qualifications Framework for Higher Education in the topic of therapeutic relationship. Therefore, team-based learning methods should be used for nursing teaching other nursing fields including nursing practice courses.</p> เกษร สายธนู สงวน ธานี สมจิตต์ ลุประสงค์ Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 343 352 Professional Nurses’ Work Life Quality in a Public University Hospital https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/201736 <p>This is a cross-sectional descriptive research with an objective to measure a quality of work life, to analyze the relation of personal characteristics with work motivation and job characteristic of 364 nurses that have been working in a certain government institute for at least one year. The information has been acquired by questionnaire. The information acquired is statistically analyzed by standard deviation and the relation was analyzed by using Chi-square test and Person correlation coefficient.</p> <p>The research results found that professional nurses in a public university hospital had a good level of work life quality (Means = 3.76), Work motivation was at a good level (Mean=3.93) and Job characteristic was at a good level (Mean=3.96). Age, practicing time and sufficient amount of income were related to the quality of work life with a statistical significance level of .05. Work motivation and job characteristic had a positive correlation in a public university hospital with a statistical significance level of .01</p> จิรานันท์ กาพย์ตุ้ม นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ วัลลีรัตน์ พบคีรี Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 353 362 Effect of Self- Efficacy Promoting Program on Self- Efficacy and Safety Behavior of Caretaker among Pre-School Children in Low Income and Multiple Deprived Families https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/233336 <p>This quasi-experimental one-group pretest – posttest research aimed to compare self-efficacy and safety behavior of caretaker among pre-school children in low income and multiple deprived families study before and after of self- efficacy promoting program. Simple random sampling with inclusion criteria was used to recruit a sample of 30 caretakers who are living in Bangkok. The instruments used in this research include a demographic questionnaire, self- efficacy of the caretaker questionnaire, and safety behavior of the caretaker questionnaire. All instruments had content validity. The Cronbach’s alpha reliability of the questionnaires was .90 and .86 respectively. Data were analyzed by using descriptive statistic and t-test with statistical significance at .05.</p> <p>The results found after the program showed that mean score of self- efficacy and safety behavior of caretaker among pre-school children were higher than before the program with a statistic significant (t<sub>30</sub> = 5.23, p &lt; .001 and t<sub>30</sub> = 5.23, p &lt; .001 respectively). These findings suggest that nurses and other health policymakers relating to child safety could apply this self- efficacy promoting program to build up policies protecting home child’s injuries in low income and multiple deprived families.</p> จิราวรรณ กล่อมเมฆ ชญาภรณ์ ตีวารี อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 363 372 Factors Relationship to Stress of The First Year Nursing Students, Government College and Private University https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/204784 <p>The purposes of this descriptive research were 1) to examine the stress of the first year nursing students in National College and Private University and 2) to study the relationships between factors and stress in the first year nursing students in National College and Private University. The samples group consisted 161 nursing students who were studying in the first year in National College and Private University. The research tools composed of a questionnaire about factors of correlation with stress and a questionnaire Suanpung Stress test-20 (SPST-20). The reliability each categories of the questionnaires were .69 - .86 using Cronbach’s Alpha Coefficient. The data was analyzed by using frequencies, percentages, means, standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient.</p> <p>The results found that the stress of the first year nursing students score in National College and Private University were severe and high level. The high correlation with the stress was found relationship with classmate (M = 3.58, SD = 0.59). The moderate correlation with the stress were found; teaching and learning management (M = 3.11, SD = 0.72) and study skill (M = 3.08, SD = 0.74). The relationships between all of factors and stress in the first year nursing students with the significant level .05</p> ทิวาพร ฟูเฟื่อง กัญญาวีร์ โมกขาว Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 373 382 Northen Native Recipes with Hight Iron and Vitamin C for The Elderly https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/233343 <p>Thailand is moving towards a complete aged society in 2021. The elderly are degenerate change both physically and mentally that causes to anemia especially iron deficiency. The research team developed the native recipes have high iron, folate, vitamin B12, and vitamin C to prevent anemia-related malnutrition in the elderly. Collect and select native recipes in the north with 40 community person, select and develop 20 menu and 10 fruits. The knowledge person in community cook, calculate the number of nutrients by Inmucal-V3 found top three high-energy foods include Kanom Jeen Nam Ngeaw (1164.52 Kcal), Khao kan chin (908.40 Kcal) Kaeng Khae Kai (694.16 Kcal), top three menus high iron are Kanom Jeen Nam Ngeaw (56.85 mg.) Khao kan chin (47.85 mg.) Yum Ma Thaw Ma Kheau (9.72 mg.), top three menus high vitamin C are Yum Ma Thaw Ma Kheau (205.22 mg.) Kaeng Phak Chiang Da Pla yang (173.58 mg.) Kaeng Khae Kai (76.68 mg.), the northern local fruit have top three high vitamin C including Guava (383.01 mg.) Lychee Chakrapad (85.20 mg.) pomelo (79.04 mg.). The native recipes have high iron, folate, vitamin B12 and vitamin C adequate to prevent anemia-related malnutrition in the elderly. Therefore, a nurse should promote elderly consumption the native recipes with fruit.</p> ปิยะภร ไพรสนธิ์ พรทิพย์ สารีโส พัชราภรณ์ อารีย์ วราภรณ์ เสถียรนพเก้า อุไรวรรณ ชัยมินทร์ ปิยะนุช พูลวิวัฒน์ Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 383 390 Factors Related to Cancer Prevention Behaviors of People in Community, Samrong Sub-district, Phra Pradaeng District, Samut Prakarn Province https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/233354 <p>This research is a survey research and cross-sectional study aims to study the situation and Factors Related to Cancer Prevention Behaviors of People in Community, Samrong Sub-district, Phra Pradaeng District, Samut Prakarn Province Random the sample size is 377. The instrument used is a questionnaire that has been validated by 3 experts. All Index of item Objective Congruence (IOC) is between 0.67 - 1.00 of the questionnaire. There is a confidence value of the questionnaire. Cues to Action, The Motivation to Prevent Disease questionnaire and Cancer Prevention Behavior questionnaire were 0.78, 0.71, 0.70 and 0.80 respectively. For Data analyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation. Relationship analyzed between Cues to Action with Cancer Prevention Behavior and The Motivation to Prevent Disease with Cancer Prevention Behavior by Pearson Correlation Coefficient statistics.</p> <p>The results showed that people in Samrong Subdistrict Community 1) Total Cancer Prevention Behavior at a moderate level (&nbsp;<strong><img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"></strong> = 3.31, SD = 0.43) 2) Cues to Action at a moderate level ( <img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 3.45, SD = 0.36) 3) The Motivation to Prevent Disease at a high level ( <img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 3.65, SD = 0.49). 4) Cues to Action and The Motivation to Prevent Disease were positively correlated with Cancer Prevention Behavior (r = .17, p = &lt;.01 and r = .18, p = &lt;.01 respectively</p> อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 400 410 The Effect of Teaching Using Computer Assisted Instruction on Gerontological Nursing Lesson of Nurse Students at Faculty of Nursing Chaiyaphum Rajabhat University https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/233362 <p>The purpose of this quasi-experimental research were to construct and evaluate effectiveness of The computer-assisted instruction (CAI) on gerontological nursing lesson of Depression, Dementia, Parkinson, Geriatric assessment. The 30 nurse students of faculty of nursing at Chaiyaphum Rajabhat University in third year and studying gerontological nursing course were purposive sample to one group. The instrument consisted of 1) the CAI on gerontological nursing of Depression, Dementia, Parkinson and Geriatric assessment by Tutorial Instruction Pattern and 2) Satisfaction Questionnaire, Questionnaire about the CAI on gerontological nursing of Depression, Dementia, Parkinson and Geriatric assessment by Tutorial Instruction Pattern and 3) Test of gerontological nursing. The Efficiency of CAI by E1/E2, E.I. and mean, standard deviation, compare mean score of learning achievement in gerontological nursing were used to analyze data. The results revealed that the constructed CAI efficiency was 87/84 with E.I. value as 0.7 , higher than the expected criteria. The mean score of students’ knowledge at post-test (x = 9.00) were higher than those at pre-test (x = 6.00), with a significant level of p &lt; 0.001. Moreover, The score of satisfaction toward the CAI were high on every item. It is suggested that students were able to acquire knowledge in nursing care of gerontological nursing by the computer assisted instruction.</p> ปาริชาต ญาตินิยม อนัณญา ลาลุน สุภาพร พลายระหาร ศรินธร มังคละมณี Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 411 421 Care Service Model for Dependent Older Persons in Long-Term Care Institution in Thailand https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/233368 <p>The qualitative research was to explore the care service model for dependent older persons in long-term care institution in Thailand. Forty-eight participants who experienced managing care for dependent older persons were involved in the northern, the northeastern, the southern, the central and Bangkok Metropolitan region. Data collection included focused-group discussion with observation on providing service in government and private settings and secondary data such annual report, the activities and the documents which permitted. Those were hospitals, nursing homes, welfare homes, and the foundation homes. Content analysis was used to analyze data.</p> <p>Findings included: 1) Three formal long-term care service model of institution were the welfare homes for older adults/ the private foundation homes, the private nursing home, and the government and private hospital. The characteristics of care services were health care issues. The care service model of welfare homes for older adults/ the private foundation homes focused on social care. The initiative objective was to assist older adults who were homeless and lacked of caregivers. Later, when the health care needs of older adults had been increased, providers improved care services along with changed care needs. For the private nursing home, the beginning phase was to manage care for older adults who took less self-care; and then an increase of care management with care needs was granted. In contrast, the long-term care service model of the hospitals emphasized health care management of older adults with dependent care. 2) Care service management in long-term care institutions were the assessment for classification of older adults, physical health management, and social care and social welfare. All the services were organized by using experiences and learning from the examples of the institution in Thailand or abroad. The care standard deepened on their perceptions and their institutions, not specify for long term care institution. Suggestions included the long-term care system should be improved to meet care standard, dependent older adults’ needs, and Thai socio-culture surrounding</p> วาสินี วิเศษฤทธิ์ รังสิมันต์ สุนทรไชยา ศิริพันธุ์ สาสัตย์ ถาวร สกุลพาณิชย์ Copyright (c) 2019 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-30 2019-12-30 20 3 422 431