Journal of The Royal Thai Army Nurses https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN <p>วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม</p> <p><span style="font-size: 110%;"><strong>ISSN 1513-5217 (Print) </strong></span></p> <p><span style="font-size: 110%;"><strong>ISSN 2651-2181 (Online) </strong></span></p> วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก en-US Journal of The Royal Thai Army Nurses 1513-5217 <p>บทความหรือข้อคิดเห็นใดใดที่ปรากฏในวารสารพยาบาลทหารบกเป็นวรรณกรรมของผู้เขียน ซึ่งบรรณาธิการหรือสมาคมพยาบาลทหารบก ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย</p> <p>บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นลิขสิทธิ์ของวารสารพยาบาลทหารบก</p> <p><span class="fontstyle0">The ideas and opinions expressed in the Journal of The Royal Thai Army Nurses are those of the authors and not necessarily those<br>of the editor or Royal Thai Army Nurses Association.</span></p> Lessons Learn from Online Teaching: Challenges for Teacher under COVID - 19 Situations https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/242773 <p>The situation of COVID-19 pandemic around the world enhances people to adjust themselves into new normal lifestyles including students in all level of academic institutions. Social distancing forced university to close down. Classrooms, hanging in the Clouds, need no tables, no chairs and no teachers standing in front of the class as usual. Disruptive adjustment happened while learning outcomes still focused on setting standards; these challenged the collaboration between teachers and students in order to turn the changes to be normal practices and reach the optimal outcomes of learning. Faculty of Nursing, Suan Dusit University faced this disruption with confidence that Work-Based Blended Learning and Technological Scaffolding System (WBSC:LMS) is prompt for teacher to handle the Online Teaching. Furthermore, before this crisis, teachers were continually prepared for using online tools for teaching and assessing the learning outcomes. Thus, challenges for teachers under COVID-19 to teach online are day to day lessons for them especially during March to May, 2020. They learned to be flexible and steady turn to dynamic teaching. This article aimed to unfold the online teaching following the proposed model designed by Klaus Schmidt (2004) with strongly belief that well preparing and dynamic teaching will create New Normal for teachers to coach their students through this quickly disruptive period with success.</p> Theerachol Satsin Sresuda Wongwiseskul Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-24 2021-04-24 22 1 1 9 The Development of Nursing Research Instruments https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/242019 <p>The process of developing research instruments in nursing is very important. This is because research tools are used to measure the value of a variable or to collect the data of the variable. It helps to transform abstract concepts into statistical, quantitative or qualitative data. Nursing variables, especially psychological variables, attitudes, behaviors, emotions, and attributes. In social science and management science, researchers cannot measure the variables or need to measure directly differently. Scientific and mathematical measurement. Therefore, nursing researchers must have a good understanding of the research tool development process. To be able to accurately create nursing research tools and get answers to research that meets the objectives of the research. It is important to identify the quality of the research.</p> Pranee Meehanpong Suneerat Boonsin Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-24 2021-04-24 22 1 10 19 Stroke in Older People and Guidelines for Strengthening Caregivers https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/242475 <p>Stroke is the second leading cause of death in older people after ischemic heart disease. After discharging from the hospital, these older people are considered as chronic patients who continue to require good care from their caregivers due to both physical and residual disabilities. It is imperative to rely on the caregiver relatives for daily activities and physical therapy to prevent further complications. If a relative who acts as a caregiver has been poorly prepared, it can result in stress because of new roles and lead to exhaustion in new roles. Therefore, healthcare workers need to find ways to strengthen these caregivers. This article covers the contents about types of stroke in elderly, risk factors for stroke in elderly, problems and basic needs of elderly with stroke, factors related to successful caregivers for elderly with stroke, and guidelines for strengthening caregivers. These contents will be useful for nurses to promote and support the relatives who care for older persons with stroke effectively</p> Noppawan Doungchan Porntip Sinprasert Wipada Throngthieng Ausanee Wanchai Chayuttra Sutthilak Sumet Banlengchit Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-24 2021-04-24 22 1 20 28 Nurses’ Roles in Caring Children with Febrile Convulsion https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/241957 <p>Febrile convulsion is a common disease found in children at the age of 6 months – 5 years. Although the prognosis is rather effective, it makes caregivers feel much worried, and there will be several impacts in the case that children have recurrent seizures. Nurses have significant roles in utilizing the nursing process to do screening of children upon admission, involving in finding causes of fever, providing care for children during seizures, handling fever and preventing recurrent seizures, as well as preparing caregivers for fever handling at home and initial assistance for children in case of having febrile convulsion. Therefore, this article aims to present the data regarding febrile convulsion and role of nurses in providing care for children with febrile convulsion so that nurses acquire guidelines on planning and providing care for children with febrile convulsion efficiently, and that will further contribute to good quality of life of children and caregivers.</p> Chakkrich Pidjadee Muntanavadee Maytapattana Natthanya Prasitsart Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-24 2021-04-24 22 1 29 37 Health Assessment to Quality Nursing Diagnosis: Principles, Issues and Resolutions https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/245356 <p>Health assessment is a crucial skill for nurses to assist decision making in identifying patient health problems and developing specific care plans for individual patients. Health assessment embraces both comprehensive assessment and focused assessment, which should be done simultaneously adopting cognitive, problem-solving, psychomotor, affective/interpersonal, and ethical skills. Health assessment comprises 4 steps which lead to quality nursing diagnosis including collecting the data, validating data, organizing or clustering the data, and recoding the data in order to gain accurate and complete data. In fact, even though health assessment plays an essential role for nurses, currently there are 4 dimensions of problems that sometimes make nurses unable to efficiently perform health assessment and accomplish accurate nursing diagnoses. The areas that need further resolution are: the nurses performing health assessments; development of health assessment competencies; support and opportunity; and patients and relatives.</p> Aree Cheevakasemsook Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-24 2021-04-24 22 1 38 46 Concept of Contracted Unit of Primary Care Development : Role of Nursing College in Health System for Local Development https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/243267 <p>Community health system is an important foundation for building healthy citizens. Working to create community well-being is a creative and important job. The important key success of the community health system is building a strong community. The role of the university should be involved in the research to create systemic intelligence and helps the health system to develop into more complete accuracy. Importantly, this article presents the concept on system development of the Contracting Unit for Primary care (CUP) operated by College of Nursing, Pibulsongkram Rajabhat University for local development on health promotion, as well as the treatment of all common diseases in the community without needing to go to the hospital and can reduce disease burden and hospital congestion. For these reasons, the hospitals can provide better quality services and reduce the burden of expenses of citizens and government. In this regard, the concept of community nursing aims to take care of people, families, and communities to have good health conditions. The concept of CUP network development must integrate the knowledge of nursing and public health science applying in the operation of health services by using the local community as a service base that covers 4 dimensions including health promotion, disease prevention, medical treatment, and rehabilitation, integrating the concepts of the nursing process and holistic nursing as well.</p> Thinnakorn Buachu Nutkawee Sirirat Prapaporn Muangkaew Napattamon Noimorkunladech Paphadar Chomphunit Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-24 2021-04-24 22 1 47 55 Using Web-Based Instruction and Self-regulation to Health Promotion and Prevention Breast Cancer in Working Women https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/243120 <p>Promoting breast cancer prevention among working women is essential in order not to be fatal. Nurses play an important role in promoting breast cancer prevention health in working women by using the web site instruction and Bandura's self-regulatory theory. There are 4 steps: Step 1: Assess and enhance understanding. Step 2: Develop skills. Step 3 Decide and set goals, and step 4 self-regulation and reinforcement. It helps working women to understand themselves. Web-site instruction helps improve knowledge, demonstrations, practice skills in behavior modification with continuous monitoring via LINE or Facebook to&nbsp;exchange and learn from experience. It helps to boost morale and understanding behavioral</p> <p>practices, help working women to find solutions to problems together, apply new knowledge to the point of practicing, and changes lifestyle until able to reduce the risk of breast cancer in the future.</p> Panisara Songwatthananyuth Kamonpun Watthanakorn Phatchararin Niamkoet Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-24 2021-04-24 22 1 56 64 Nurses’ Role in Home Care for Older People with Sarcopenia https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/243013 <p>Sarcopenia is one of the frequently-found geriatric syndromes. In Thailand, sarcopenia prevalence was 1 in 3 in the general population by 32.5 percent in males and 34.5 percent in females. Sarcopenia increased more in advanced age. Sarcopenia was caused by increasing illness, risk of frailty, limited activity daily living, increased risk of falls and cardiovascular diseases, decreased workability and quality of life, and increased treatment and mortality cost. Therefore, community and home healthcare nurses who work closely with older people at home had the role for assessment and screening the risk group of sarcopenia and assessment of complication after sarcopenia especially fall, promoting physical activity and exercise both resistance and aerobic exercises, promoting nutritional status, and withdrawing/quitting smoking and drinking which were important to promote the function of physical in older people. These will let the older people live independently, with no burden to the family and caregivers. It was also the quality indicators of community and home healthcare nurses in taking care of older people.</p> Sichon Tongma Nonglak Klinpudtan Siriporn Sawangchit Jutarat Bandansin Werayuth Srithumsuk Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-24 2021-04-24 22 1 65 73 Enhancing Learning Skills for Community Health Nursing Practicum by Applying Simulation https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/245421 <p>Nursing education currently has been emphasizing nursing skill practice in Learning Resources Center following the regulation from Nursing Council, including the community health nursing practicum subject. Regarding course learning outcomes, students are aimed to have the capacity to assess health conditions and basic needs of patients, plan nursing care related to an assessment for solving health problems or promoting health in both individual and family levels is required, accordingly. Moreover, provide nursing care for clients with safety and concern of rights is equally important. Thus, in order to prepare readiness for students before practicing in the genuine situation, applying simulated classrooms will encourage students to participate and increase nursing skills based on situations that similar to the actual contexts. This will result in not only confidence and also critical problem-solving thinking which leads to an appropriate clinical decision. Therefore, this article intended to be a guideline for nursing education particularly in community health nursing practicum subjects by applying simulation to increase effective learning skills.</p> Chontida Ladee Ratchada Jantraporn Saovaros Meekusol Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-25 2021-04-25 22 1 74 82 Driving The Operation of the Nurse Collaboration Center in COVID-19 Outbreak https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/249020 <p>COVID-19 is a global outbreak, a new emerging disease causing a dramatically increased the number of infected patients continually, result in overload working of the health personnel particularly nurses. Good management of the country is quite important and the Ministry of Public Health has concerned of nursing management. Consequently, the nurse collaboration center in COVID-19 outbreak was established to formulate policy, direction, and collaboration among nurses as a country agency. The nurse collaboration center has been working through the chief nursing officers (CNOs) committee, in which consisted of CNOs from regional and central sectors over the country. The 4 phrases of driving the nurse collaboration center: the 1St phase; 1-2 months of the beginning outbreak, the 2nd phase; 3-5 months after the outbreak, the 3rd phase; 6-10 months after the outbreak, and the 4th phase; 11-12 months after the outbreak. The operation of the nurse collaboration center revealed 3 major impacts on nursing profession and population: 1) policy formulation and direction of nursing service management, 2) a notable supervision, monitoring and collaboration mechanism system, and 3) various nursing knowledge and technology development. In addition, the policy recommendations were proposed to the Ministry of Public Health and the Nursing Organizations to better prepare the readiness for further nursing service management in the next wave of COVID-19 outbreak.</p> Teeraporn Sathira-Angkura Silima Leelawong Attaya Amonprompukdee Uraiporn Janta-Um-Mou Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-26 2021-04-26 22 1 83 91 Learning Management about Patient Safety in Psychiatric Patients with Violent Behavior by Problem - Based Learning https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/246620 <p>Patient safety is very important to patient, their family and staff members. This awareness is a measure of the success in on-going development of standards and qualities in Healthcare services. Therefore, learning management about patient safety in psychiatric patients with violent behavior by problem - based learning in medical and nursing students is building a foundation for learning about patient safety, cultivate attitudes and strengthen the provision of safe service and care for patients. Medical and nursing students place patient safety first awareness in every process of providing healthcare services. Especially the provision of services and care for psychiatric patients with violent behavior. Besides being aware of the safety of the patient. It is also one of the most important to be aware of the safety of service personnel.</p> Jirapa Srirath Sarintorn Chiewsothorn Kannika Hewan Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-25 2021-04-25 22 1 92 100 Nurses’ Role in Newborn Development Focused on Family Centered-Care in NICU https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/247029 <p>Preterm infants who need intensive medical care are in an environment entirely different than the protective environment of the womb. As we strive to improve our morbidity and mortality rates, we are challenged to enhance the neuroprotective development of the neonate, paying particular in NICU environment. Nurses work close to the family and have a role to promote developmental care. The neonatal integrative developmental care model identifies seven distinct core measures that provide clinical guidance for NICU staff in delivering neuroprotective family-centered developmental care in the NICU as the following: as the 1) healing environment, 2) partnering with families, 3) positioning &amp; handling, 4) safeguarding sleep, 5) minimizing stress and pain, 6) protecting skin, and 7) optimizing nutrition. This model helps to promote normal growth and development.</p> Atcharawadee Sriyasak Tawin Sumkong Varunee Ket-in Bussarin Arayathanitkul Suari Lamtrakul Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-25 2021-04-25 22 1 101 109 Development of Virtual Reality Program in Managing Aggressive Patients https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/246946 <p>Aggressive patient management is a risk which nursing students frequently face during the practical section of the Mental Health and Psychiatric Nursing. A previous evaluation found that the students showed fear, anxiety, and a lack of confidence in providing care to aggressive patients. Although the students study the theory, students lack real life experience in dealing with aggressive patient management. Therefore, the Mental Health and Psychiatric Nursing Department of the Royal Thai Army Nursing College have emphasized the importance of preparing knowledge and skills for enhancing student confidence prior to implementing nursing cares to aggressive patients. The author has developed a virtual reality program using case simulation for the management of aggressive patients. This allows the students to self-train and develop the required skills before dealing with real patients. Post-use assessment of the virtual reality program in 99 third-year nursing students indicated that the effectiveness index (E.I.) of the program is 0.5679. Knowledge on aggressive patient management of the nursing students increased. The results indicated a good satisfaction level (mean = 4.36, S.D. = 0.382).</p> Raveewon Injui Sarintorn Chiewsothorn Yada Nuilers Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-25 2021-04-25 22 1 110 117 The Journey to Professional Leadership: A Case study of Major General Khun Ying Asanee Saovapap https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/245585 <p>A person’s history can create knowledge concerning of who does what and how until success journey. The purposes of this qualitative research were to examine work life history, working path to success, including describing the professional leader characters of Major General Khunying Asanee Saovapap. Auto-biographical research was used from the history owner and 29 close informants, who permitted to be interviewed, divided into 5 groups and individually interviewed using a different set of semi- structured interview. Data collecting using interviewing and from evidence bared data between the year 2019-2020. Analyzing data used content analysis and life story.</p> <p>The results revealed that the administrator’s professional leader is the leader’s model with high proficiency at the national level institution. Using her knowledge and ability with succession in Thai cultural contest and outstanding characters, good moral with good life model including network drive supporters as “the wind beneath her wings,” helped through love, faith, trust in herself and her works; lead to accepting her as the outstanding leader. The 6 prominent characters and the professional leaders were having: 1) Broad and progressive vision 2) Appropriate decision with discipline 3) Cooperative concern 4) Public benefits abided as priority 5) Leading for better organization reform. 6) Developing Thai people to have a better quality of life and sustainable living. These made her received praise for the identity leader of the leaders. Applying her characters and a successful journey works as a lesson learned to develop Thai society leaders.</p> Naiyana Wongsaita Anchalee Rerksngarm Pimpan Silpasuwan Salee Kliangklao Branom Rodcumdee Pimol Panwilai Monthira Udchumpisai Woraporn Poopongpan Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-25 2021-04-25 22 1 118 127 Social Support and Intimate Partner Violence as Predictors of Insomnia among Thai Women https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/245404 <p>Exposure to extreme stressors such as intimate partner violence (IPV) could lead to insomnia, affecting physical and mental health of the victims. This study aimed to examine a) the relationships between insomnia and the number of types of IPV, perceived severity of violence, and social support among Thai adult women; b) the moderating effect of social support on the relationships between the number of types of IPV, perceived severity of each type of IPV (physical violence, sexual, and psychological) and insomnia after controlling for age, education, and income; and c) which form of social support, family or friends, was more effective as a moderator. The transactional model of stress and coping guided the study. A correlational, cross-sectional design with secondary data analysis was used. The insomnia item of the Patient Health Questionnaire, Severity of Abuse against Women Scale, and Multidimensional Scale of Perceived Social Support (family scale, and family scale) were used to measure insomnia, the number of types of IPV, and social support, respectively. The study sample was 284 Thai women receiving care at obstetrics and gynecology units in a Thai hospital. Hierarchical multiple regression was used to analyze data. Results showed that friends support and the number of types of IPV experienced significantly predicted insomnia.</p> Muntaha Alibrahim Patricia Vermeersch Yafen Wang Ratchneewan Ross Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-25 2021-04-25 22 1 128 137 The Service Link to The Community for NCD Quality Clinic with Performance above Benchmark of Ministry of Public Health in Singburi Province : A Case Study of Diabetes Mellitus https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/249025 <p>This research using a qualitative methods to describe the NCD service delivery linked to the community of NCD quality clinic with performance above benchmark of the Ministry of Public Health in cases of diabetes in every hospital in Singburi Province which was been certified for NCD quality clinic performance in the year 2014, in terms of 1) community organization 2) community health network 3) community population and 4) primary health care system in the community. Data was collected using an in-depth interview tool developed from NCD clinical quality assessment form of the Department of Disease Control. The results found that : 1) Sub-district Administrative Organization (SAO) had sufficient and continuous budget support to the community including plan/project and encouraged people to participate in activities according to the plan/ project as well as encouraged the community to be conducive to good health by creating and providing a place to exercises. 2) Village Health Volunteers (VHV) were the core of health promotion activities, made a plan and home visit of the risk groups and patients to monitor blood sugar levels. In addition, the Diabetes Club organized activities to share and exchange self-care knowledge that improved blood sugar controlling. 3) population in the community has been supported in health care knowledge and various activities by multidisciplinary teams and Diabetes club regularly which improved diabetes patients to have good self-care management skills.4) every hospital operated NCD quality clinic linked to the health promoting hospitals and communities included continuous treatment, reported the diabetes situation of the community, as well assupport SAO and communities to conduct projects/ activities to solve diabetes problems by the community itself.</p> Chanyut Vihokto Angsana Boonthum Ajchara Vararuk Supawan Manosoontorn Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-26 2021-04-26 22 1 138 145 Factors Predicting Antibiotic Use Behavior among Village Health Volunteers https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/242135 <p>This predictive correlational research aimed to study the factors predicting antibiotic use behavior among village health volunteers. The samples consisted of 148 village health volunteers living in Talat subdistrict, Mueang Nakhon Ratchasima district, Nakhon Ratchasima province. The samples were selected by purposive sampling method. The research instruments were questionnaire which developed by researcher. The content validity and reliability of the knowledge questionnaire was analyzed by using KR-20 at 0.64. The attitude and antibiotic use behavior questionnaire were also analyzed by using Cronbach’s alpha coefficient at 0.77 and 0.81, respectively. The data were analyzed by descriptive statistics, Chi-square test, Pearson’s product moment correlation coefficient and Stepwise multiple regression analysis.</p> <p>The results revealed that 72.3% of samples had a good level on antibiotic use behavior. When each factor was considered, it was found that the two predisposing factors were statistically significantly associated and could predict antibiotic use behavior. The attitude (ß = 0.388, p &lt; .001) and the knowledge toward antibiotic use (ß = 0.173, p &lt; .05) were significantly positively correlated and could predict antibiotic use behavior at the level of 21% (R2 = 0.210, p &lt; .001). The result of this study could be used as guideline to develop the antibiotic smart use behavior promoting program for village health volunteers and they could be able to convey the knowledge about rationales for using antibiotics to people in community.</p> Pitsanee Wichantuk Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-25 2021-04-25 22 1 146 155 The Effect of Mediation Program on Emotion Quotient of the First Year Nursing Students in Phetchaburi Rajabhat University https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/243197 <p>This research was a quasi-experiment with one-group pretest-posttest design. The purpose of this research was to study the effect of meditation program in promoting emotional quotient of the first year Nursing Students in Phetchaburi Rajabhat University by comparison mean pretest-posttest scores. This program based on the Observational learning’s concept process which based on social cognitive learning theory of Bandura were used as the conceptual frameworks to develop the program. The study sample consisted of 64 first year nursing students in Phetchaburi Rajabhat University. The research tool was the meditation program, which tested to ensure content validity by a panel of five experts before their implementation. Emotional Intelligence Assessment2 was used to collect data at three time points: pre-test, post-test, and at one-month follow up. The reliability of the questionnaires was confirmed with Cronbach’s alpha coefficients at .89. Data were analyzed using Repeated Measure Analysis of Variance and Bonferroni’s statistic.</p> <p>The findings of the study revealed that the study sample’s mean post- test scores of emotional quotient obtained immediately after the experiment and at one-month follow up were statistically significantly higher than the mean pre-test score (p &lt;.05).</p> Wannaprai Yamma Supattra Nuttarugs Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-25 2021-04-25 22 1 156 165 Goals in Life and The Differences of Cognitive Skills, Social Skills, and Pregnancy Prevention Behavior among Adolescent Women in Nakhon Si Thammarat https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/240231 <p>This descriptive research (purposive sampling) aimed to study and compare cognitive skills, social skills, and pregnancy prevention behavior of adolescent women in Nakhon Si Thammarat with those who had life goals and those without. The subjects were 351 students studying in Mattayom (secondary school) 1-6 and vocational training certificate 1-3. Questionnaires were used to collect personal data, life goals, cognitive skills, social skills and pregnancy prevention behaviors among these teenage women. Data were analyzed using descriptive statistics and independent samples t-test.</p> <p>The results indicated that the average age group was 15.8 years (SD = 1.6), had goals in life (80.3%), with the numerically highest goal in life being a good occupation (33.6%). Nearly one-third stated that they were without a goal in life (26.5 percent). The average score of cognitive skills in media literacy skills for the group of those girls with life goals was statistically significantly higher (t = 2.19, p = .02) than those without life goals. In addition, the average score of social skills in self-management of health conditions of those with goals in the life group was statistically significantly higher than those without goals in life group (t = 2.40, p = .01). However, with regard to preventive pregnancy behavior, both groups had an average score not significantly statistically different (t = 0.49, p = .62).</p> Kannika Saengprajong Jirawan Klayvised Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-25 2021-04-25 22 1 166 175 The Effects of Applied Rusie Dutton Exercise on Fall Prevention in Older Adult https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/238244 <p>This quasi-experimental study was to determine the effects of applied Rusie Dutton (RD) exercise on fall prevention in older adult that was a two-group pretest-posttest design. The participants were the elderly (aged 60-75) purposively recruited from 2 communities in Bangkok. They were randomized to the experimental group (n = 29) attended the 12 weeks-RD practice once a week with the researcher, and 2 days/wk. in RD group by themselves. The control group (n = 28) received no intervention. The assessments included measurement of muscle strength in lower limbs by using 30s-CST, gait cycle by using 8UG test, standing balance by using SIDE test, and the fear of falling by using FES-I (in Thai) test. Data were analyzed by frequency, percentage, independent sample t-test and paired t-test.</p> <p>The results of the study showed that after the intervention there was a significant improvement in the muscle strength of the leg, gait cycle, and balance of the experimental group and better in the experimental group than in the control group. And a significant improvement was found in fear of falling within a group in the experimental group and lower in the experiment group than in the control group (p &lt; .05) after the intervention. This study showed that the applied Rusie Dutton was effective for reducing the fall risk factors in the elderly and should lead to prevent falling in this population.</p> Kanit Ngowsiri Kanya Napapongsa Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-25 2021-04-25 22 1 176 185 Health Believes of Renal Replacement Therapy in Patients with Chronic Kidney Disease Stage 4 https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/212680 <p>This research is descriptive qualitative study aimed to describe health beliefs of renal replacement therapy in patients with chronic kidney disease stage 4 base on the health belief model. The 15 participants were selected applying purposive sampling. Semi-structure in-depth interview, tape recording and field note were conducted for 4 months, between February to May 2019.</p> <p>The result of study showed that health beliefs of renal replacement therapy in patients with chronic kidney disease stage 4 included. 1. Perceived susceptibility towards renal replacement therapy characteristic is the more treatment the more health problems. 2. Perceived severity towards renal replacement therapy: Less survival (No health improvement). 3. Perceived benefits towards renal replacement therapy: Unsure about benefits of renal replacement therapy. 4. Perceived barriers towards renal replacement therapy: everything difficult. 5. Cue to action towards renal replacement therapy: Make decision for renal replacement therapy based on 5.1) Education, Information, Experience) 5.2) My own (Fear of Death)</p> Kulruedee Jongthep Nonglak Methakanjanasak Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-25 2021-04-25 22 1 186 194 Guidelines for Promoting Quality of Life Based on Elderly Needs in Ban Hua Khua, Tumbon Khamreang, Maha Sarakham Province https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/243090 <p>This qualitative study aims to describe elderly’s perception to meaning of quality of life and generated guidelines of promoting quality of life based on elderly needs in Ban Hua Khua, Tumbon Khamreang, Maha Sarakham Province. Key informants were 29 elderly persons. Data were gathered by using 3 focus groups, then interviewing were selected 7 key informants and a Nurse Director of the Hua Khua Primary Health Care Center to in-depth interviews. Data were analyzed by content analysis.</p> <p>Finding, key informants defined quality of life in their perception in 4 domains: 1) healthy 2) happiness 3) earning money and 4) good relationships with family, friends, and other people. Finding of guidelines for promoting quality of life based on elderly needs found that the elderly have has difference needs; young-old and old-old needed support the physical domain and social relationships. The oldest-old needed social relationships and economic. For the activities for promoting the quality of life in elder at the Hau-Khua Primary Health Care Center, Tumbon Khamreang, Maha Sarakham Province showed that the PCU has continuously provided activities and projects to the elderly, there have been suiting for those elderly in all needs and getting a good cooperative from elders.</p> <p>To sum up, this study provides better understanding quality of life throughout the elder’s perceptions. In addition, the research distributes useful knowledge to improve guidelines for promoting the quality of life based on elderly needs. Therefore, the health care providers could use these findings as the preliminary data to develop the activities for promoting the quality of life in order to enhance their quality of life.</p> Narisa Wongpanarak Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-25 2021-04-25 22 1 195 204 Development of Childhood Cancer Inpatient Services at Somdech Phra Debaratana Medical Center of Ramathibodi Hospital https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/222153 <p>This experimental research, a pre-test and post-test design, aimed at developing Pediatric Oncology Inpatient Services (POIS) The implementation of the developed model of pediatric oncology inpatient services was tested at the Pediatric Oncology Inpatient Ward at Somdech Phra Debaratana Medical Center (SDMC), Ramathibodi Hospital, from April 1, 2017 - June 30, 2017.</p> <p>The samples were from the pediatric oncology inpatient services at SDMC, including 3 managers, 20 nurses, and 16 patients’ relatives. Data were collected using a questionnaire. The implementation results were compared before and after applying the developed model in the aspects of work quantity, work quality, service duration and labor within service, satisfaction of individuals involved, and economics. Data were analysed using qualitative statistics, Independent t-test, and Pearson Chi-Square statistics at the alpha values of .05 and content analysis. The results of 5 implementation aspects were better than before the experiment. The newly developed model had complete elements in its principle, structure, and methods, and implementing the model continuously will lead to sustainability by using existing resources without complicated procedures. The researcher recommended to continuously develop this model to be the nation’s implementation sample of pediatric oncology inpatient services in Thailand by applying the Routine to Research approach (R2R).</p> Suchada Pangam Usanarat Anurathapan Somchart Torugsa Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-25 2021-04-25 22 1 205 215 Factors Influencing Tobacco Control Practice among the Registered Nurses who Used to Attending as a Leader of the Nursing Student Smoke-free Thai Society Club https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/242959 <p>The aim of this cross-sectional descriptive study is to investigate factors influencing tobacco control practice among the registered nurses who used to attending as a leader of the nursing student smoke-free Thai society club. Theory of planed behavior of Ajzen (1991) was designed as the conceptual framework for the study. A total of 100 registered nurses who used to attending the nursing student smoke-free Thai society club were included in the study after sample random sampling method. Five parts of questionnaire was given to 100 participants by mail and the 96 responses were analyzed. Descriptive and multiple regression analysis were used for data analysis.</p> <p>The research findings revealed that participants have high level of attitudes for tobacco control practice, social support, and tobacco control practice. However, they have middle level of self-efficacy. The finding showed a significant positive association of self-efficacy (p &lt; .01), social support (p = .003), and the tobacco control practice of nurses. Moreover, nurses’ attitudes for tobacco control practice, self-efficacy and social support have explain the variance of the tobacco control practice of nurses at 25.6%. The findings have benefit for development of empowerment program for the nurse students who attending as a leader of the nursing student smoke-free Thai society club in the future. As a result, nurse students will be have excellence performance in tobacco control practice after they graduated.</p> Satkaka Pimroon Rudee Pungbangkadee Yupa Jewpattanakul Thirawan Chuetaleng Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-25 2021-04-25 22 1 216 225 Effect of Promoting Self Care Ability Program on Knowledge and Self-Care Behavior of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients With Recurrent Acute Exacerbation https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/220899 <p>This study is one-group quasi-experimental research (pretest-posttest design). The purpose of this study was to examine the effects of promoting self-care ability program on knowledge and self-care behavior of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients with recurrent acute exacerbation. Orem’s Self-Care Theory was used as the theoretical framework, and Motivational Interviewing were applied to guide the study. Purposive sampling was used to recruit 30 research participants. The data were analyzed using descriptive statistics and non-parametric Wilcoxon-rank test. The results revealed after receiving the program, the mean of participants’ COPD knowledge scores significantly increased from 9.03 to 13.87% (p &lt; .05 and their self-care behavior scores significantly improved from 61.70 to 94.60 (p &lt; .05). Regarding inhaler using techniques, the participants demonstrated correct using techniques for Handihaler, Accuhaler, and Turbuhaler in every step and showed improvement in the use of Metered Dose Inhaler (MDI).</p> <p>Nurses play a vital role in promoting the patients to perform appropriate self-care behaviors continuously and sustainably.</p> Sirirat Worawichianwong Apinya Siripitayakunkit Nirobol Kanogsunthornrat Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-25 2021-04-25 22 1 226 234 The Effect of a Reminiscence Program on The Resilience Among Older Adults with Depression https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/249031 <p>The purpose of this study was to examine the effects of an instrumental reminiscence program on the resilience among older adults with depression. A quasi-experimental pretest-posttest control group design was used. Simple random sampling was used to recruit 60 older adults with depression from two sub-district health promoting hospitals. One sample was assigned to the experimental group whereas the other was assigned to the control group. The instrumental reminiscence program was developed by focusing on past experience recall and using problem-focused coping strategies. The program included six sessions, 60 minutes each, twice a week, and the program was validated and revisions were made concerning content validity by 3 professional experts. Data collection included a demographic data record and the resilience questionnaire. The reliability of the resilience questionnaire was Cronbach’s alpha coefficient of .89. Data analysis used descriptive statistics and t-test.</p> <p>The findings revealed the following: 1) the mean resilience score among the older adults with depression after participating in the instrumental resilience program (M = 90.90, SD = 6.42) was statistically significantly higher than the mean resilience score before participating in the instrumental resilience program (M = 61.23, SD = 6.41), (t = 9.12, p&lt;.001). 2) There was a higher statistically significant difference in the mean difference between the pretest and posttest resilience score of the experimental group ( = 29.66, SD = 8.90) than the control group ( = 9.70, SD = 10.73), (t = 7.3, p&lt;.001).</p> Sujittra Suktawee Rangsiman Soonthornchaiya Angkhana Jirarode Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-26 2021-04-26 22 1 235 243 The Perception of Needs in End Stage Renal Disease Patients and Caregivers for Palliative care: Phenomenological Study https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/249032 <p>This phenomenological study had objectives to 1). Study perception of illness with end stage renal disease 2). Study of perception in palliative care of patient and caregivers, and 3). study the needs of palliative care of patient and family. The sample were 25 patients and caregivers. Data collection composed of in-depth interview, focus group and observe without participation. The questionnaire had CVI 0.81 by passing the 3 experts. Data analysis was used by content analysis.</p> <p>The result found that the perception and the meaning of end stage renal disease composed of suffering disease, need to deeply understand and try to live with this disease. The problems from the disease composed of loss money, lead to be alone, encounter with many problems from disease. The perceptions of the body were stable and worse if good care it will be fine if not will lead to die, need to get hemodialysis, uncomfortable with the symptom. Moreover, the patient perceived pain as normal and natural thing that they coped, some of them wanted to die without treatment. The factors affected to quality of life composed of budget in treatment, loss of the role, relationship of family.</p> Jintana Artsanthia Mayura Noppornpun Sayfon Mungsungnen Parichat Teeradetchachart Saychol Amaridchatchawan Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-26 2021-04-26 22 1 244 253 The Quality of Working Life of Newly Graduated Nurses https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/249033 <p>The purposes of this descriptive research were to study and compare the quality of working life of newly graduated nurses. The samples were 251 newly graduated nurses from a private university in Nakhon Pathom Province. The data were collected by using 2 sets of questionnaires: demographic data and the quality of working life. which contains 8 aspects. The questionnaires were tested for content validity, IOC was .92 and Cronbach’s alpha coefficient was .96 respectively. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test (p &lt; .05)</p> <p>The findings of this research were as follows: 1. The level quality of working life of newly graduated nurses, classified in each aspects and the overall, found that the quality of working life was at a high level as follows: the aspect with the highest average was social relevance of work life ( <img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 4.24, SD = 0.59), the followed in safe and healthy working conditions ( <img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 4.21, SD = 0.55), the lowest average was the adequate and fair compensation ( <img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 3.90, SD = 0.72), and the overall quality of working life was a high level ( <img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 4.13, SD = 0.50) 2. The comparison of the differences between the average quality of working life of newly graduated nurses in the aspect of overall quality of working life with demographic data, it was found that factors with averaging scores were statistically significant, which were males had a higher average score than females (t = 2.103, p = 0.036). The average of the salary &gt;30,000 Baht. had higher scores than ≤ 30,000 Baht. (t = -2.317, p = 0.023), and the number of holidays per month &gt; 8 days, the average score was higher than ≤ 8 days (t = -2.301, p = 0.032).</p> Punyanut Phimchaisai Muntana Taewaphokinkul Rungaroon Pumcharoen Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-26 2021-04-26 22 1 254 263 The Relationship Between Clinical Supervision Process of Head Nurses and Nursing Outcomes as Perceived by Professional Nurses at Maesod Hospital https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/249034 <p>This research is a descriptive research. The purposes of this research were to explore 1) the clinical supervision process of head nurses as perceived by professional nurses at Maesod Hospital, 2) the nursing outcomes as perceived by professional nurses at Maesod Hospital, and 3) the relationship between clinical supervision process of head nurses and nursing outcomes as perceived by professional nurses at Maesod Hospital, The data were analyzed by using frequency, mean, standard deviation, and Spearman Rang Correlation.</p> <p>The results showed that 1) the clinical supervision process of the head nurses as perceived by professional nurses, overall, was at a high level ( <img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 3.91, S.D = 0.73), 2) the nursing outcomes as perceived by professional nurses, overall, was at a medium level ( <img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 3.85, S.D = 0.64), 3) the clinical supervision process of the head nurses had a positive relationship at a high level (r = 0.727) with the nursing outcomes as perceived by professional nurses at Maesod Hospital, and it showed a statistical significance at .01</p> Areerut Chitnum Laddawan Daengthern Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-26 2021-04-26 22 1 264 271 The Effects of Detection and Prevention of Hypoglycemia Program on Blood Sugar with Diabetes Type 2 Patients at Female Surgery Ward of Chaiyaphum Hospital https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/210969 <p>The purpose of this quasi-experimental research were to the effects of detection and prevention of hypoglycemia program on hypoglycemia ratio with diabetes type 2 patients at surgical department. The 46 diabetes type 2 patients at female surgery ward of Chaiyaphum hospital were purposive sample to one group. The instrument consisted of 1) detection and prevention of hypoglycemia program for diabetes type 2 patients at surgical ward include 1.1) hypoglycemia for diabetes type 2 patients risk assessment tool 1.2) detection and prevention of hypoglycemia program for diabetes type 2 patients manual 1.3) education in diabetes type 2 manual 1.4) level of blood sugar record form 1.5) glucose meter 1.6) care of diabetes patients manual at Chaiyaphum hospital. Frequency, mean, ratio, standard deviation, compare mean score of fasting blood sugar level were used to analyze data. The results were presented that three group of type 2 diabetes patients were ; 1) three patients of minimal risk group (score of risk 0- 4) were six point fifty two percent hadn’t hypoglycemia sign 2) thirty six patients of moderate risk group (score of risk 5-12) were seventy eight point twenty six had once of hypoglycemia sign 3) seven patients of high risk group (score of risk ≥ 13) were fifteen point twenty two had fourteenth time of hypoglycemia sign. The mean score of blood sugar level of high risk group was significantly different (p&lt;0.1) but minimal and moderate risk group weren’t significantly different. Moreover It is suggested that all of surgery patient should detection and prevention of diabetes.</p> Mali Sawang Yuwadee Boonnao Parichat Yatniyom Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-25 2021-04-25 22 1 272 282 Effects of Simulation-Based Learning on Perceived Self-Efficacy of Nursing Students in Caring for Patients with Septic Shock https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/241008 <p>This quasi-experimental research, one group pre-posttest design, aimed to test the effect of a simulation-based learning on increasing self-efficacy among the fourth year nursing students. Participants were 113, 4th year nursing students who were studying the Nursing Care of Persons with Problem III. Research instruments composed of 1) a simulation-based learning protocol of patient with septic shock 2) high-fidelity simulation model, and 3) perceived self - efficacy questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistic such as percentage, mean and standard deviation and paired t-test.</p> <p>The results showed that after the study completion, students had significant higher perceived self-efficacy score in caring for patients with septic shock than before study. Before the study a mean score of perceived self- efficacy score was 339.016 (SD = 5.67) and increased to 52.06 (SD = 4.73) after attending the simulation-based learning. This study approved that simulation-based learning method improved nursing’s student self-efficacy in caring for patients with septic shock. Also, this method can help students building their self confidence to caring patient with septic shock.</p> Waraporn Srijanpal Somsri Thatan Krittapat Fukfon Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-26 2021-04-26 22 1 283 293 Human Resource Management, Quality of Working Life and Work Passion among the Professional Nurses in Health Service Region 5th https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/243108 <p>The purposes of this research were to determine 1) human resource management, quality of working life and work passion, 2) the relationship between personal factors, human resource management, quality of working life and work passion and 3) path analysis of factors affecting work passion among professional nurses. The subjects were 405 professional nurses worked at Health Service Region 5th. The research instrument composed of questionnaires with their reliabilities between 0.81-0.87. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson product-moment correlation, and path analysis.</p> <p>The results of the study showed that: 1. The mean scores of human resource management and work passion were ranked at the high level ( = 3.66, S.D = .48, = 3.98 S.D = .38, respectively), while, the mean score on quality of working life was ranked at the medium level ( = 3.50 S.D = .38). 2. The demographic factors: position, marital status, age, and work experience were significantly related with human resource management, quality of working life, and work passion (p&lt; .001). 3. Human resource management and quality of working life had significantly positive influence on work passion (p &lt; .001).</p> Chitsupang Tiptiengtae Worradate Changkaew Suphap Mhuanchoo Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-26 2021-04-26 22 1 294 302 Participating in Play without Media Electronic between Child and Caregiver Influencing Child’s Development among Pre-school Children at Dusit District, Bangkok, Thailand https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/242086 <p>Research objectives were to study levels of play and to predict the influential of participating in play without using electronic media of caregiver toward appropriate child’s development. Samples were 100 caregivers of 3-5 years old children from Child development centers and schools under Bangkok, Dusit District selected by using simple random sampling technique and inclusion criteria. Research tools were personal questionnaire, the participating in play of caregiver without using electronic media questionnaire. The internal consistency was .90 using Cronbach’s alpha coefficient, and the child development evaluation questionnaire from Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) for 3-5 years old, Ministry of Public Health. Data were analyzed using descriptive statistics and Stepwise Wald-Backward Binary Logistics Regression Analysis.</p> <p>Results mainly showed participating in play without media electronic of caregiver was at high level. The play involving daily activity, social etiquette, and rules predicted children’ development for 23.4 percent at statistical significance level (p&lt;.05). Research results suggested that we should develop the program that promotes play in family without using electronic media about utilizing daily activity, social etiquette, and rules.</p> Orapen Pongklum Jirawan Klommek Pannee Pakluck Worawalun Bunluesup Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-26 2021-04-26 22 1 303 312 Effect of Using Primary Nursing Model Toward Self-Care Behaviors of Pregnancy Women in Private Hospital https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/249036 <p>This research was a quasi – experiment one group pretest-posttest design. The purpose of this research was to compare the self-care behaviors of pregnant women as perceived by Primary nurses before and after using the primary nursing care model. The sample included 30 Pregnancy women and 8 professional nurses working in women health center of Samitivej Thonburi wich was selected by purposive sampling methods. The research tool in the experiment was a handbook of developing model primary nursing care and self-care behavior of pregnant women. Both instruments were tested for content validity of the questionnaire by a group of 3 experts with CVI .98 and reliability coefficient alpha was .79. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test.</p> <p>The results revealed that self-care behavior of pregnancy women after using the primary nursing care model in the high level 4.77 before using the primary nursing care with statistical significance .05. The findings concluded that the primary nursing care model was very useful for pregnant women.</p> Waraporn Akkaragnamsiri Suwanna Anusanti Kaewtawan Sirilukkananan Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-26 2021-04-26 22 1 313 320 The Effects of a Health Literacy Enhancement Program on Health Literacy and Preventive Health Behavior of Prediabetes Type 2 in a Community in Samut Sakhon Province https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/240986 <p>This quasi-experimental research two group pretest-posttest designed aimed to study the effects of a health literacy enhancement program on health literacy and preventive health behavior among adult person with prediabetes Type II. Using purposive sampling, 52 respondents were divided in to an experimental group and a comparison group for 26 respondents in each group. The experimental group received a 8-week health literacy respondents in each group. The experimental group received a 8-week health literacy enhancement program consisted of 1) analysis the skill of reading, knowledge, beliefs, and prior experiences, 2) learning skills development and, 3) knowledge sharing and reflection. The data collecting instruments composed of a set of questionnaire about health literacy and health preventive behavior related to diabetes mellitus Type II. Their reliability were presented KR-20 at 0.96 and Cronbach’s alpha at 0.80. Data were analyzed using descriptive statistics, and independent t-test.</p> <p>The research results revealed that after the experiment, experimental group had health literacy mean score higher than before the experiment and also higher than comparison group significantly. They also had food consumption preventive behavior mean score higher than before the experiment at significance level of 0.05.// The recommendation is nurse practitioners should apply this program to be nursing instrument for behavioral modification among adult workers to decrease new cases incidence of diabetes mellitus.</p> Akjchara Jitjaiyen Sasitorn Roojanavech Nongpimol Nimit-arnun Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-26 2021-04-26 22 1 321 330 A Pilot Study of a Self-Management Support Intervention in Middle-Aged Women with Knee Osteoarthritis https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/240320 <p>This pilot study of one-group pre-experimental design with pretest-posttest and follow-up measures aimed to test feasibility of a self-management support intervention comparing 3-time measuring scores of knee functional status and health related quality of life (HRQOL) among middle-aged women with knee osteoarthritis. A convenience sampling technique was used to recruit participants including five middle-aged women who have been clinically diagnosed with knee OA in Nakhon Si Thammarat province. Participants received a self-management support intervention of all 8 sessions for 4 weeks, and 4-week follow-up. Data were analyzed by using Friedman with Dunn-Bonferroni post hoc test.</p> <p>The results revealed that there are significant differences over the three-time measures of the outcomes. Scores of Knee functional status and HRQOL at follow-up period (T3) was significantly greater than that at baseline (T1) (p&lt;.05) while no difference was found between posttest (T1) and baseline (T2), and posttest (T2) and follow-up (T3) measurement. These findings indicate this self-management support intervention is feasible in nursing clinical practice for further implementation.</p> Thippawan Bunsanong Nujjaree Chaimongkol Wannee Deoisres Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-26 2021-04-26 22 1 331 339 The Effectiveness of the Empowerment Program on Knowledge, Attitude, and Consumption Behavior Associated with Cholangiocarcinoma https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/246505 <p>The objective of this quasi-experimental study was to study the effectiveness of the empowerment program on knowledge, attitude, and consumption behavior associated with cholangiocarcinoma using Roy’s adaptation theory and Gibson’s empowerment concept. The samples consisted of 40 people at risk of cholangiocarcinoma. They were equally divided into the control group and the experimental group. The experimental group received nursing activities individually to empower for 45-60 minutes each time for 6-8 days in a row. The research instrument was the empowerment program, consiting of 5 activities. The data were collected by using the questinnaire on knowledge, attitude and consumption behavior associated with cholangiocarcinoma. The data were analyzed by independent t-test and paired t-test. The results were as follows. (1) The mean scores of knowledge, attitude, and consumption behavior associated with cholangiocarcinoma of the people at risk of cholangiocarcinoma who were empowered were higher than those of the people at risk of cholangiocarcinoma who were not empowered with statistical significance at the level of .01. (2) The mean scores of knowledge, attitude, and consumption behavior associated with cholangiocarcinoma of the people at risk of cholangiocarcinoma who were empowered were higher than those of before being empowered with statistical significance at the level of .01. It can be seen that empowerment is a nursing activity that promotes and increases knowledge and attitude and modifies people’s consumption behavior associated with cholangiocarcinoma.</p> Sompong Pamulila Sawai Dockphut Wassamon Paprom Chaliya Wamaloon Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-26 2021-04-26 22 1 340 350 Incidence Rates and Impact of Pneumonia in Pong Hospital https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/245456 <p>The purposes of this analytical research design (retrospective cohort study) were analyzed incidence rates and impact of pneumonia in Pong Hospital from 279 medical record during January 2019 till Dec 2019. The research instruments comprised of two parts; medical record and International Classification of Diseases of pneumonia and sepsis. Data were analyzed descriptive statistics and Chi-Square test and the crude odds ratio (OR).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>The findings of this research study revealed that age more than 65 years were most morbidity rate, mean length of stay was 5.09 days and average expenditure was 8724.05 baht per person. Hypertension had statistically significant risk factors related to pneumonia. (OR=0.4, 95%CI=.237-.676, p=.001). The risk factors related to sepsis among pneumonia patients with a significant p-value&lt;0.05 were: who older than 65 years old (OR=0.55, 95%CI=.276-.954, p=.035), underlying disease (OR=0.41, 95%CI=.197-.862, p=.019), diabetes mellitus (OR=0.40, 95%CI=.180-.900, p=.027), Stroke (OR=0.36, 95%CI=.134-.985, p=.047) and hypokalemia (OR=0.46, 95%CI=.244-.857, p=.015).</p> Tanit Jaikarn Neeranuch Wongcharoen Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-26 2021-04-26 22 1 351 360 Confirmatory Factor Analysis of Health Promoting Behavior of Pregnant Women among Migrant Workers https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/246169 <p>The research objective was to do Confirmatory Factor Analysis (CFA) of pregnant migraint. There were 190 samples. The research tools were demographic questionnaire and health promoting behavior in pregnant measures. Data were analyzed by descriptive statistics and Confirmation Factor Analysis. The research found that; their Confirmatory Factor Analysis showed chi-square = 8.158, df = 8, p-value = .418; the value of <img title="\chi ^{2}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\chi&amp;space;^{2}"> was no statistically different from zero, RMSEA = .004 and RMR = .010, which was closer to 0, GFI = .986, and AGFI = .963, which closed to 1 and <img title="\chi ^{2}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\chi&amp;space;^{2}">/df = 1.020, which less than 2, it meant this model was consistent with the empirical data.</p> Kanjana Srisawad Ekkasit Aksorn Pathanin Sangaroon Panee Sitakalin Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-26 2021-04-26 22 1 361 369 Restoring Life Period: The Experience of Recovery as Told by Drug-Treated Male Youth https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/243208 <p>This qualitative research aimed to describe the recovery experiences of Thai male youths with substance abuse who received treatment from the drug treatment center in Chon Buri province. Descriptive phenomenology was used to guide data collection and analysis. In-depth interviews and focus groups were collected by utilizing semi-structured questions with nineteen Thai male youths with substance abuse. Study data were transcribed verbatim for analysis using Colaizzi’s content analysis.</p> <p>The results revealed that the meaning of youth’s recovery experience was “restoring life period,” which embraced three themes that emerged from their experience toward recovery from substance abuse during received treatment. The first theme was “the path to recovery,” including exposing self to a new world, stepping through the inner world to outside, and acknowledging the significance of livable. The second theme was “signals of recovery,” embracing four things as changing physical conditions, reforming thought, shifting mine, and confidence in socializing. The final theme was support and obstruction recovery. This study provides an understanding of the recovery experience of Thai male youths who have received drug treatments. These results may provide the basis for developing a drug-use care model in line with both the health care providers and the client’s treatment goals to enhance drug treatments’ effectiveness.</p> Sawitree Lakthong Nujjaree Chaimongkol Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-26 2021-04-26 22 1 370 379 The Improvement of Patient Lateral Transfer Equipment to Reduce the Risk of Back Pain of Hospital Personnel: A Pilot Study https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/240395 <p>The purpose of this quasi-pilot study was to assess the risk of back pain of laterally transferring a patient between bed and stretcher (lateral transfer) in hospital personnel. And improve the patient’s transport equipment to reduce the risk of back pain. The sample was 4 hospital porters that performing this task in the hospital. The record form of lifting index and EMG were used to collect data. Descriptive statistics analysis were used to analyze the data.</p> <p>The study found that the improvement of the device by using bed sheet in the horizontal direction by applying the lifting suggestion decreased the workload of back muscles of the sample standing at the bedside. When evaluated with the lifting equation, it was found that the horizontal distance decreased. As a result, the lifting index decreased from 2.13 to 1.94. EMG of back muscles revealed that the back muscles function decreased in the samples who stood at the bedside. But in the sample at the stretcher-side, it was found that the lifting index did not change. The EMG of the back muscles did not change significantly. The conclusion is an application of lifting suggestions can reduce the risk of low back pain in nursing personnel that performs patient transferring tasks from stretcher to bed while standing at the bedside, but not reduce the risk in the samples at the stretcher-side.</p> Kanchana Srisuwannachit Pravena Meepradit Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-26 2021-04-26 22 1 380 389 Development of Curriculum for Enhancing the Elderly Competencies in Health Promotion and Prevention of Complications from Non-communicable Diseases at Had Chao Samran Elderly School, Muang, Phetchaburi https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/242762 <p>This research aimed to develop the curriculum and to evaluate the effectiveness of the curriculum for strengthening competencies of the elderly on health promotion and prevention of complications from non-communicated chronic diseases at Had Chao Samran elderly school, Muang, Phetchaburi. The curriculum was developed using a participatory action research. The effectiveness of the curriculum was assessed using a quasi-experimental research with one group pretest-posttest design. Participants consisted of 30 elderly school students. Data on the operational effectiveness of the curriculum were collected using a questionnaire developed according to the CIPP Model. Data on the quality of life were collected using a Senior Fitness Test (SFT) battery, and a Thai version of the brief form of the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF-THAI) instrument. The data were analyzed using content analysis, descriptive statistics and paired samples t-test. Results showed that the curriculum consisted of 11 components. An overall mean of the operational effectiveness was at high level. The highest level of the operational effectiveness was found in the aspects of context and product. In terms of quality of life, mean scores of the SFT assessments at the end of the experiment, including waist circumference, upper-and lower-body strength, upper- and lower-body flexibility, balance and agility, and aerobic endurance, as well as mean scores of the WHOQOL-BREF-THAI instrument on overall score and all four components of quality of life significantly improved compared to those at baseline (p&lt;.05)</p> Chaiya Noradechanunt Nutkawee Sirirat Petcharee Kunalasiri Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-26 2021-04-26 22 1 390 401 Development The Model of Paternal Involvement in Early Childhood Development: Case Study in Nong Ya Plong district Phetchaburi Province https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/246898 <p>This research and development aimed to study 1) situational analysis of paternal involvement in early childhood development 2) development the model of paternal involvement in early childhood development 3) assessment the effectiveness of the model of paternal involvement in early childhood development and 4) the paternal satisfaction in the program and guideline of paternal involvement in early childhood development. The participants consisted of 104 fathers; whose children studied in children development centers and 24 healthcare providers in primary care centers and teachers in child development centers. The design was quantitative and qualitative study. Three validated, self-reported questionnaires, semi-structure interview, and try out the model of paternal involvement in early childhood development were used for data collection. The results revealed the overall knowledge mean score (52.88 percent) of paternal in early childhood development was in low-level. The practical mean score (40.38 percent) of paternal in early childhood development was in medium level. The overall behavior of the participation of paternal in early childhood development was in medium level ( <img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 3.50, SD = .65).</p> <p>Regarding the effectiveness of the model of paternal involvement in early childhood development, the average mean scores of knowledges, practical, and participation of paternal in early childhood development of the experimental group were higher than the control group with statistically significant differences (p &lt; .001). These findings provide healthcare professionals and teachers in child development centers should encourage paternal to participate in early childhood development by integrated the model in activities. For example, encourage paternal to evaluate child development or participation of paternal in the meeting.</p> Atcharawadee Sriyasak Varunee Ket-in Wanisa Kayeese Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-26 2021-04-26 22 1 402 411 A Longitudinal Study of the Relationship between Physical Fitness and Academic Achievement in Primary School Children https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/245899 <p>This study aimed to examine the causal relationship between physical fitness, distance run, and academic achievement of Mathematics and English of primary school children in grade 4-6 during three academic years, 2017-2019. A total of 170 fourth graders of the demonstration school of Ramkhamhaeng University was randomly selected to participated in a 3-years follow-up study. Registered-based academic achievement scores and physical fitness were assessed in the second semester of academic year 2017-2019. Distance run was measured with a maximal 1,200 meter run test having content validity and reliability of 0.825. The latent growth curve modeling was applied to analyze the causal relationship between a physical fitness and two subject achievements with gender as a covariate. The results revealed that gender and distance run had a significant influence on Mathematics and English scores of primary school children. An increase in distance run in each year resulted in a greater improvement in Mathematics (β<sub>F2 F4</sub> = -.48, p = .001) and in English scores (β<sub>F2 F6</sub>= -.32, p = .004). Boys had improvement in distance run higher than in girls (β<sub>G F2</sub> = -.20, p = .006). Effects of distance run on Mathematics achievement were stronger in boys (β<sub>G F4</sub> = -.26, p = .008) than in girls. Whereas effects of distance run on English scores were stronger in girls (β<sub>G F6</sub> = .12, p = .021) than in boys during three academic years. The findings indicated the importance of physical fitness which affects students’ academic achievements. The primary school administrators should support physical education teachers and a school health nurse to evaluate standard physical fitness including health examination continuously in primary school children in every academic year.</p> Sureepun Vorapongsathorn Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-26 2021-04-26 22 1 412 421 Causal Factors Affecting Health Promoting Behaviors of Ramkhamhaeng University Personnel https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/246341 <p>The objectives of this research were: 1)to study health promoting behaviors, 2) to study the causal factors that affected health promoting behaviors, 3) to create the causal relationship factors model that affecting health promoting behaviors of Ramkhamhaeng University personnel. A group of 338 samples was selected via stratified random sampling. Data collected by using questionnaires. Data were analyzed using frequency distributions, means, standard deviations, Chi-square Test, Empirical data consistency were analyzed using the GFI, AGFI, and RMR indices, and path analysis were analyzed by LISREL.</p> <p>Findings were as follows: 1) Health promoting behaviors of Ramkhamhaeng University personnel were overall evinced at a high level, 2) Causal factors that affected Ramkhamhaeng University personnel’s health promoting behaviors included, personal factors which were reflected through negative relationship between health promoting behaviors statistically significant at .01 level, internal and external factors in society and environment showing positive relationship with health-promoting behaviors statistically significant at .01 level, 3) Relationship model of causal factors and health promoting behaviors of Ramkhamhaeng University personnel showed different findings: personal factors negatively affected (-.02) health promoting behaviors, Internal factors positively affected (.07, .20, .09) health promoting behaviors, and external factors in society and environment had direct positive effects (.01, .02) on health promotion behaviors.</p> Siriwan Chobthamasakul Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-26 2021-04-26 22 1 422 431 The Effects of Using a Guidance Activities Package to Develop Health Literacy of Nursing Students in The Royal Thai Army Nursing College https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/246887 <p>The purposes of this study were: (1) to compare health literacy of nursing students before and after receiving a guidance activities package and (2) to compare health literacy of an experimental group receiving the guidance activities package and a control group receiving regular guidance. The samples consisted of 40 second-year nursing students in an academic year 2019, who volunteered to participate in the research project. Then, a method of simple random sampling was conducted to separate the samples into two groups, the experimental group and the control group, with 20 students in each group. The experimental group received the guidance activities package to develop health literacy for 12 sessions with duration of 50 minutes in each session, while the control group received normal guidance. The instruments included: (1) the guidance activities package to develop health literacy, and (2) the health literacy questionnaire with a reliability of .83. The statistics employed for this analysis were percentile, medium, standard deviation and t-test.</p> <p>Research findings revealed as follow; (1) after receiving the guidance activities package, health literacy of nursing students in the experimental group was higher with statistical significance at a level of .01 and (2) the health literacy of the nursing students in the experimental group who received the guidance activities package was higher than the nursing students in the control group who received normal guidance with statistical significance in a level of .01.</p> Savangjit Kanchanakomol Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-26 2021-04-26 22 1 432 441 Factors Influencing Competencies of Nursing Anesthetists at Hospitals under the Ministry of Public Health in Health Region 9 (Nakhon Chai Burin) https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/226785 <p>The purposes of this descriptive research were: 1) to study motivation to work, working environment, and competencies of nursing anesthetists at hospitals under the Ministry of Public Health, Health Region 9 Nakhon Chai Burin and 2) to examine the predictor variables: age, income, motivation to work, and working environment on the competencies of nursing anesthetists. The sample included 94 nursing anesthetists in a hospital under the Ministry of Public Health. The research tools composed of questionnaires which composed of 4 sections: 1) general information, 2) motivation to work, 3) working environment, and 4) competencies of nurse anesthetists. The second to the fourth sections of the questionnaires which were validated by 5 experts obtained content validity indexes of 0.98, 0.99, and 0.96 respectively and Cronbach’s alpha reliability coefficients were 0.99, 0.873, and 0.98 respectively. Data were analyzed by descriptive statistics and stepwise multiple regression analysis.</p> <p>The major findings were as follows. 1) Nursing anesthetists rated their overall motivation to work and competencies of nursing anesthetists at the high levels; while, they rated their overall working environment at the moderate level. Lastly, 2) working environment, age, and maintenance factors could predict the competencies of nurse anesthetists, and all of them accounted for 30.40 percent at the significant level of .05</p> Supattra Loungmaung Premruetai Noimuenwai Karnjana Srisawas Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-26 2021-04-26 22 1 442 449 Competences of Community Health Care Management among Nursing Students of Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/240022 <p>The purposes of this descriptive research were to identify and compare the respondents’ opinions towards competences of community health care management among nursing students. The participants were 143 nursing students, year 4, academic year 2018, 9 nursing instructors, and 9 preceptors. The research tool was a rating scale questionnaire, and it consisted of 3 aspects of competences of community health care management as follows: knowledge, attitude, and skill. The Cronbach’s Alpha Coefficient of the questionnaire was .97. The data was analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation,</p> <p>The results showed that, among the respondents, the highest mean score was the preceptors’ opinion towards competences of community health care management among nursing students at a “good” level ( <img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 4.24, SD = .37). It was followed by the nursing students’ opinion and the nursing instructors’ opinion with a mean score of 4.10 (SD = .32) and 4.16 (SD = .42) at a “good” level, respectively. When considering each aspect, it was found that attitude aspect had the highest mean score, followed by skill, and knowledge in all participant groups. The comparison between groups of participants had a statistically significant difference for at least 1 pair of groups (F2,426 = 5.583, P = .004). Moreover, the preceptors’ opinion towards competences of community health care management among nursing students had a statistically significant difference from nursing instructors’ opinion (p≤.05)</p> Kamonporn Patcheep Nongnuch Wongsawang Suriya Jongphae Chonticha Boonsiri Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-26 2021-04-26 22 1 450 457 The Development of a Clinical Supervision Model for Isolation Precaution of Antimicrobial Resistance at Neurological Surgery Department, Sunpasitthiprasong Hospital https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/226319 <p>The purposes of this research and development study were: 1) to develop a clinical supervision model for isolation precaution of antimicrobial resistance at neurological surgery department, Sunpasitthiprasong hospital, and 2) to evaluate the developed clinical supervision model on head nurses knowledge, nursing competency and the registered nurses’ perceptions. The samples were composed of 2 groups. The discussion group in the developmental stage included 3 head nurses and 6 registered nurses. The second group who evaluated the developed clinical supervision model included 6 head nurses and randomized samples of 52 registered nurses from the Neurological Surgery Department. The experimental tools were composed of: 1) focus group question and the developed clinical supervision model. 2) The data collection tools composed the clinical supervision knowledge test, competency evaluation form, and the questionnaire for perception of clinical supervision. All research tools were validated for content by 5 experts. The content validity indexes of these tools were 0.88, 1.00 and 1.00. The reliability (KR-20) of the clinical supervision knowledge test was 0.75. The Cronbach’s alpha reliability coefficient of the competency evaluation form and the questionnaire for perception of clinical supervision results were 0.94 and 0.83. Data was analyzed by descriptive statistics, content analysis, and Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test.</p> <p>The results are as follows. 1) The developed clinical supervision model based on the three functions Proctor’s model. 2) knowledge of head nurses significantly higher than before receiving. (p&lt; .05). Competency of registered nurses significantly higher than before receiving. (p&lt; .001), and perceptions of supervision at the good level.</p> Somsamai Boonsong Premruetai Noimuenwai Nusara Prasertsri Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-26 2021-04-26 22 1 458 467 A Causal Model of Spiritual Well-being in Persons with End Stage Renal Disease Receiving Hemodialysis https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/240332 <p>A model-testing, cross-sectional study was conducted to test a causal model of spiritual well-being in persons with ESRD. A multi-stage random sampling was used to recruit a sample of 270 persons with ESRD who received hemodialysis in Chon Buri Province. Research instruments included six scales of the Spiritual Well-Being, the Memorial Symptom Assessment, the Barthel’s Activities of Daily Living Index, the Perception of Palliative Care, the Duke University Religion Index, and the Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Data were analyzed by using descriptive statistics and Structural Equation Modeling.</p> <p>The results revealed that the modification of the hypothesized model fit the data well (<img title="\chi ^{2}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\chi&amp;space;^{2}"> = 97.495, p = .301, df = 91, CMIN/df = 1.132, GFI = .965, AGFI = .920, and RMSEA =. 016) accounted for 50 – 60.9 percent of variance in prediction of spiritual well-being in persons with ESRD. Symptom experience, social support, activities of daily living, receiving palliative care and religiosity had direct effects on spiritual well-being (β = -0.109, 0.299, 0.186, 0.272 and 0.01, respectively). Symptom experience mediated the link between social support and spiritual well-being. These findings indicate that this causal model is appropriated. It would suggest a direction for the nursing profession to enhance spiritual well-being of persons with ESRD receiving hemodialysis through providing social support, palliative care and religiosity, reducing symptom experience and improving activities daily living.</p> Sirikan Jinawin Nujjaree Chaimongkol Pornpat Hengudomsub Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-26 2021-04-26 22 1 468 477 The Effects of Health Belief Model Program on Knowledge, Stroke Prevention Behavior and Blood Pressure Levels in Hypertensive Patients The Responsibility Area of Kaeng Khro Hospital, Chaiyaphum Province https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/249047 <p>The two groups Quasi-experimental design research was taken by pre-post measurement technique. The objectives were to study the effects of Health Belief Model Program on knowledge, stroke prevention behavior and blood pressure levels in hypertensive patients, located in the responsibility area of Kaeng Khro Hospital, Chaiyaphum province. Based on applied Health Belief Model mixed method with the concept of seven-colors Life Traffic Table Tennis and mobile phone follow-up. Samples were hypertensive patients with recruited by simple random sampling then assigned to be two groups, each group was 30 person. Proceeding from April to September of 2020. Collecting data by pre-post intervention questionnaire. Analyzing data by percentage, mean, standard deviation and t-test.</p> <p>Results found that post-intervention, the experimental group that received Health Belief Model Program had average knowledge, stroke prevention score higher than pre-intervention including average blood pressure level lesser than pre-intervention significantly (p-value &lt;.05) Moreover, post-intervention, the experimental group that received Health Belief Model Program had average knowledge, stroke prevention score higher than pre-intervention including average blood pressure level lesser than pre-intervention significantly (p-value &lt;.05) particular compared with the control group. Thus, conclusion support that Health Belief Model influencing the experimental group on knowledge, causation belief, symptoms of disease, self perception of exposure risk and more serious complication. Involved higher competency of stroke prevention behavior and enable reduced blood pressure level also.</p> Suptawee Hirungerd Pitoon Vutiso Maywadee Srimongkol Copyright (c) 2021 Journal of The Royal Thai Army Nurses https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-04-26 2021-04-26 22 1 478 487