1.
สุขแสน น. คุณลักษณะทางทหารของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2559. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2017 Aug. 21 [cited 2022 Jun. 29];18(2):159-67. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96859