1.
ทรัพย์สังข์ อ, จินตะเวช อ, ล่ามช้าง ส. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของผู้ดูแลในการดูแลเด็กป่วยเฉียบพลัน วัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2017 Aug. 21 [cited 2022 Jun. 29];18(2):140-8. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96856