1.
หลักแหลม อ, ไชยมงคล น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสบการณ์อาการความดันโลหิตตก จากการเปลี่ยนอิริยาบถในผู้สูงอายุชาวไทยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2017 Aug. 21 [cited 2022 Jun. 26];18(2):38-46. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96834