1.
วารสารพยาบาลทหารบก ก. ใบสมัครสมาชิก. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2015 Sep. 16 [cited 2022 Dec. 2];16(2):150. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40403