1.
วารสารพยาบาลทหารบก ก. ใบส่งบทความตีพิมพ์. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2015 Sep. 16 [cited 2022 Dec. 7];16(2):149. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40402