1.
สมกิตติกานนท์ พ, เพาโอลินี ส, เตียวกุล ส, มาร์ค รูบิน เ, ฟาวาลา ไ. อำนาจในการทำนายของการอบรมเลี้ยงดูและการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลในเมืองและชนบทที่มีต่อลักษณะบุคลิกภำพของนักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยาไทยและออสเตรเลีย The Predictability of Child Rearing Practice and City - Rural Contact on Personality Characteristic of Thai & Aus. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2015 Sep. 16 [cited 2022 Dec. 7];16(2):140-6. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40399