1.
พัชรกุลธนา ภ, ขลังธรรมเนียม ก, ดุรงค์ฤทธิชัย ว. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มวัยผู้ใหญ่เขตเทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ The Factors Asociated to the prevalence of Obesity in Adults in Bang Sao Thong Municipality, Samuth Prakan Province. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2015 Sep. 16 [cited 2022 Dec. 2];16(2):131-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40298