1.
คำมาก อ, สินธุ ศ. ระยะเวลาการให้ยาละลายลิ่มเลือดต่อการฟื้นตัวด้านระบบประสาทของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลัน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2015 Sep. 16 [cited 2022 Dec. 7];16(2):106-13. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39768