1.
ครองวิริยะภาพ ว, รัชชุกูล ส. คุณภาพบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร Nursing Servlce Qrality at Out-Patient Units Prlvate Hospltals, Bangkok Metropolis. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2015 Sep. 16 [cited 2022 Dec. 2];16(2):97-105. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39765