1.
เสือรอด ส, อ่วมตานี อ. การให้บริการสุขภาพเชิงรุกของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่ติดชายแดนภาคตะวันตก Proactive Health Care Service of Nursesworking in a Community Hospital at west Border Region. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2015 Sep. 16 [cited 2022 Dec. 7];16(2):79-87. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39715