1.
เกษมสุข เ, คชไกร ร. ความต้องการพัฒนาความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขในการเยี่ยมบ้านผู้เป็นเบาหวานในชุมชน The need to improve of Health Volunteer’s ability in Home Visit for Diabetes People in Communities. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2015 Sep. 16 [cited 2022 Dec. 2];16(2):59-68. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39707