1.
สู่วิทย์ บ, ทำมาก เ, เหลาสุภาพ น, พิทักษาวรากร พ. การประเมินหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช An Evaluation of Emergency Medical Service Nursing Course of Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2015 Sep. 16 [cited 2022 Dec. 7];16(2):41-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39660