1.
โป้สมบูรณ์ ก, อ่อนศรี ป. การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2015 Sep. 16 [cited 2022 Dec. 2];16(2):30-4. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39654