1.
ไทรแจ่มจันทร์ ส, สกุลคู จ, โพธิสุข อ, ยงศร จ. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ A Development of Training Program to Enhance Life Skills for The Royal Thai Air Force Nursing Students. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2015 Sep. 16 [cited 2022 Dec. 2];16(2):21-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39631