1.
ลาวัง ว, สรรเสริญ ร. PPCT Model: รูปแบบชีวนิเวศวิทยาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ผู้มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชน PPCT Model: Bioecological Model for Developing Health of People with Chronic Conditions in the Community. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2015 Sep. 16 [cited 2022 Dec. 2];16(2):15-20. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39629