1.
พุทธรังษี ศ, บุญโต ช, เฉลยกิตติ ส, มังคละคีรี น, ขาวเอี่ยม ห. การสร้างเสริมสุขภาวะของบุคลากรทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 Health Behaviors, Health workplace and Happy Life among Healthcare Providers in the 21st Century. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2015 Sep. 16 [cited 2022 Dec. 7];16(2):8-14. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39628