1.
ประเสริฐทรง ช. การประยุกต์ใช้การบำบัดแบบย่อที่มุ่งเน้นคำตอบในการพยาบาลครอบครัว The Applied Solution-Focused Brief Therapy in Family Nursing. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2015 Sep. 16 [cited 2022 Dec. 2];16(2):1-7. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39627