1.
ยะเกษม ป, ไชยมงคล น, พงศ์จตุรวิทย์ ย. Experience of becoming a Thai early adolescent mother. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2018 Dec. 21 [cited 2022 Aug. 10];19(3):89-96. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/161510