1.
คำเงิน ร, วัชรสินธุ์ จ, ไชยมงคล น. Factors Influencing Suffering of Parents who had Children with Cancer. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2018 Apr. 30 [cited 2022 Aug. 10];19:59-68. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/134274