สุขแสน นิตยา. “คุณลักษณะทางทหารของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2559”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 18, no. 2 (August 21, 2017): 159–167. Accessed July 2, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96859.