หลักแหลม อรพินท์, and ไชยมงคล นุจรี. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสบการณ์อาการความดันโลหิตตก จากการเปลี่ยนอิริยาบถในผู้สูงอายุชาวไทยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 18, no. 2 (August 21, 2017): 38–46. Accessed June 29, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/96834.