รุ่งสาง เบญจมาภรณ์, ไชยมงคล นุจรี, and เดียวอิศเรศ วรรณี. “ปัจจัยทำนายการคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นชาวไทย”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 18, no. 1 (May 3, 2017): 64–73. Accessed August 10, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/85262.