วารสารพยาบาลทหารบก กองบรรณาธิการ. “ใบสมัครสมาชิก”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 16, no. 2 (September 16, 2015): 150. Accessed December 2, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40403.