วารสารพยาบาลทหารบก กองบรรณาธิการ. “ใบส่งบทความตีพิมพ์”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 16, no. 2 (September 16, 2015): 149. Accessed December 7, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40402.