สมกิตติกานนท์ พรรณวดี, เพาโอลินี สเตฟาเนีย, เตียวกุล สมชาย, มาร์ค รูบิน เจอเรมี่, and ฟาวาลา ไอลีน. “อำนาจในการทำนายของการอบรมเลี้ยงดูและการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลในเมืองและชนบทที่มีต่อลักษณะบุคลิกภำพของนักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยาไทยและออสเตรเลีย The Predictability of Child Rearing Practice and City - Rural Contact on Personality Characteristic of Thai & Aus”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 16, no. 2 (September 16, 2015): 140–146. Accessed December 2, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40399.