พัชรกุลธนา ภิษฐ์จีรัชญ์, ขลังธรรมเนียม กมลทิพย์, and ดุรงค์ฤทธิชัย วนิดา. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มวัยผู้ใหญ่เขตเทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ The Factors Asociated to the Prevalence of Obesity in Adults in Bang Sao Thong Municipality, Samuth Prakan Province”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 16, no. 2 (September 16, 2015): 131–139. Accessed December 7, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/40298.