คำมาก อุไร, and สินธุ ศิริอร. “ระยะเวลาการให้ยาละลายลิ่มเลือดต่อการฟื้นตัวด้านระบบประสาทของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลัน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ”. Journal of The Royal Thai Army Nurses 16, no. 2 (September 16, 2015): 106–113. Accessed December 2, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39768.